Gmina Grębków


 Gmina Grębków liczy 28 sołectw i 29 miejscowości. Zajmuje obszar około 131 km2, który, na dzień 31.12.2012 roku  zamieszkuje 4 593  mieszkańców. Siedziba  władz Gminy znajduje się w miejscowości Grębków przy ul. Wspólnej 5.


Gmina Grębków jest typowo wiejską gminą, w której podstawową funkcją działalności mieszkańców jest rolnictwo. Grunty orne na terenie gminy stanowią około 60 %, użytki zielone około 14 %, lasy i grunty leśne około 16%, a pozostałe grunty tj. wody powierzchniowe, tereny zainwestowania itp. jedynie około 10 %.


Na terenie gminy występuje niski poziom upraw sadowniczych, które zajmują łącznie około 0,4% w ogólnej strukturze zasiewów.


Gmina Grębków jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, graniczy z gminami : Liw, Wierzbno, Kałuszyn, Kotuń i Mokobody. Z Warszawą, obecnym miastem wojewódzkim, gmina ma dobre, odległe o około 66 km połączenie drogowe. Podobnie gmina jest skomunikowana z innymi ośrodkami o znaczeniu ponadlokalnym, jakimi są przede wszystkim dla Grębkowa - miasto Węgrów, odległe o około 17 km, oraz mniejszy Kałuszyn - około 10 km, jak również Mińsk Mazowiecki - około 22 km. Dogodne, drogowe połączenie komunikacyjne z tymi ośrodkami ma zwłaszcza centralna część gminy.


Gmina Grębków w obecnych granicach została utworzona w 1973 roku. Powstała ona z połączenia byłych gromadzkich rad - Grębków i Kopcie raz kilku wiosek z Gromadzkich Rad Narodowych - Wyszków Węgrowski.


Gmina Grębków posiada walory turystyczne wynikające głównie z wysokich walorów przyrodniczych. Wśród nich najważniejsze  to: lasy, rzeki - Liwiec i Kostrzyń, występowanie obszaru chronionego krajobrazu, pomników przyrody i obiektów o randze rezerwatu. Szczególne walory krajobrazowe przedstawia wschodnia i południowo - zachodnia część gminy, na których znajdują się doliny rzeki Kostrzyń z korzystnymi warunkami do rekreacji i turystyki. Konsekwencją wysokich walorów ekologicznych i krajobrazowych niektórych kompleksów leśnych położonych w północno - wschodniej  części gminy jest włączenie ich do programu ochrony przyrody , 2,5 % ogólnej powierzchni gminy zostało włączonych do Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W dolinie Rzeki Liwiec po obu jej stronach utworzono rezerwat "Dolina Liwiec" na powierzchni 1800 ha z czego około 25 % znajduje się na obszarze gminy Grębków.


Godnymi uwagi są zabytki: Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Podlaskiego w Suchej, dwór w Proszewie z parkiem na skarpie rzecznej, zespół dworski w Gałkach i wały obronne w Grodzisku.


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-05-22 12:06:22 | Data modyfikacji: 2013-01-18 13:42:22.
Data wprowadzenia: 2006-05-22 12:06:22
Data modyfikacji: 2013-01-18 13:42:22
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz