XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Uchwała NrXLVII/335/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2024-2033.

Uchwała NrXLVII/336/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Załacznik Nr 1 do uchwały nr XLVII/336/2024

Załącznik nr 1a do uchwały XLVII/336/2024

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/336/2024

Załącznik nr 2a do uchwały nr XLVII/336/2024

Załącznik 3 do uchwały Nr XLVII/336/2024

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/336/2024

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVLII/336/2024

Uchwała Nr XLVII Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2024 r.

Uchwała Nr XLVII/338/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebuczy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-04-17 11:39:44.
XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr XLVI/323/2024 Rada Gminy Grebków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2024-2033.

Uchwała nr XLVI/324/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Uchwała nr XLVI/325/2024 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udzia,ł strażaków ratowników OSP w działanach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

Uchwała Nr XLVI/326/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Uchwała nr XLVI/327/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wył

Uchwała nr XLVI/328/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodp

Uchwała nr XLVI/329/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr XLIV/330/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r zmieniająca uchwałę nr XLVI/316/2024 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2024.

Uchwała Nr XLVI/331/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/317/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2024 r.

Uchwała Nr XLVI/332/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Grębków na 2025 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLVI/333/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasenta podatkOw: rolnego, leśnego i od nierucjomości, powołania inkasetów oraz wynagradzaniaza inkaso

Uchwała Nr XLVI/334/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasenta, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-15 14:33:23.
XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Uchwała Nr XLV/320/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2024-2033. wraz z załącznikami

Uchwała nr XLV/321/2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/321/2024

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/321/2024

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/321/2024 limit wydatków inwestycyjnych na rok 2024

Załącznik nr 4 do uchwały NR XLV/321/2024 dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotem należącym i nienależacym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV/321/2024 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na rok 2024

Uzasadnienie do uchwały nr XLV/321/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 29.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Uchwała Nr XLV/322/2024 Rady Gminy Grębków z dnia 29.01.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-02-15 09:09:42.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2024-02-15 09:09:42
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz