XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
27 stycznia 2023r.

Uchwała Nr XXXVI/258/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2023-2032

Uchwała Nr XXXVI/259/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

Uchwała Nr XXXVI/260/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas 3 lat nieruchomości stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

Uchwała Nr XXXVI/261/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania ...

Uchwała Nr XXXVI/262/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Grębków na 2024r. środków stanowiących fundusz sołecki na

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-03-03 13:07:50.
XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
31 marca 2023r.

Uchwała Nr XXXVII/263/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie zmiany Wieloletnie j Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2023-2032

Uchwała Nr XXXVII/264/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

zał. nr 6 do uchwały

załącznik nr 7 do uchwały

Uchwała Nr XXXVII/265/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Grębków nieruchomości położonej w miejscowości Suchodół

Uchwała Nr XXXVII/266/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ...

Uchwała Nr XXXVII/267/2023 Rady Gminy Grębków zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków

Uchwała Nr XXXVII/268/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie

Uchwała Nr XXXVII/269/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Grębków oraz Kopcie

Uchwała Nr XXXVII/270/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała Nr XXXVII/271/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała Nr XXXVII/272/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Grębków

Uchwała Nr XXXVII/273/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grębków

Uchwała Nr XXXVII/274/2023 Rady Gminy Grębków zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXVII/275/2023 Rady Gminy Grębków zmieniająca uchwałę z sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:35:56.
XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z
dnia 26 maja 2023r.

Uchwała Nr XXXVIII/276/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków wotum zaufania

Uchwała Nr XXXVIII/277/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

Uchwała Nr XXXVIII/278/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022r.

Uchwała Nr XXXVIII/279/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2023-2032

Uchwała Nr XXXVIII/280/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r.

Uchwała Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Grębków kredytu długoterminowego w roku 2023

Uchwała Nr XXXVIII/282/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ POZ w Grębkowie za 2022r.

Uchwała Nr XXXVIII/283/2023 Rady Gminy Grębków w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ POZ w Grębkowie

Uchwała Nr XXXVIII/284/2023 w sprawie przyjęcia " Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022"

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:36:48 | Data modyfikacji: 2023-09-06 13:14:02.
XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
16 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XXXIX/285/ 2023 w sprawie zmiany WPF Gminy Grębków na lata 2023-2032

Uchwała Nr XXXIX/286/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r.

Uchwała Nr XXXIX/287/2023 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Grębków kredytu długotermiowego w roku 2023

Uchwała Nr XXXIX/288/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:40:01 | Data modyfikacji: 2023-12-06 13:16:21.
XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
10 sierpnia 2023 r.

Uchwała Nr XL/289/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Uchwała Nr XL/290/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grębkowie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-09-06 12:40:35 | Data modyfikacji: 2023-12-06 13:26:08.
XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 20
września 2023r.

Uchwała Nr XLI/291/2023 w sprawie zmiany WPF Gminy Grębków na lata 2023 - 2032

Uchwała Nr XLI/292/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2023 r.

Uchwała Nr XLI/293/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

Uchwała Nr XLI/294/2023 w sprawie zsięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Uchwała Nr XLI/295/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2022 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...

Uchwała Nr XLI/296/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków

Uchwała XLI/297/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-12-06 13:25:06.
XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
27 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII/298/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Uchwała Nr XLII/300/2023 w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2024-2027

Uchwała Nr XLII/301/2023 zmieniająca uchwałę nr XLI/296/2023 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków

Uchwała Nr XLII/302/2023 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotamipozarządowymi ...

Uchwała Nr XLII/303/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania ...

Uchwała Nr XLII/304/2023 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy Grębków w zakresie dożywiania na lata 2024-2028

Uchwała Nr XLII/305/ w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XLII/306/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/288/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-12-06 13:44:01.
XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
24 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII/307/2023 w sprawie zmiany WPF Gminy Grębków na lata 2023-2032

Uchwała Nr XLIII/308/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

zał nr 1

zał. nr 2

zał. nr 2a

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

Uchwała Nr XLIII/309/ 2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XLIII/310/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/311/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-12-06 14:11:40.
XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy 29.12.2023

Uchwała nr XLIV/312/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków wraz z załącznikani

Uchwała budżetowa na rok 2024 Nr XLIV/313/2023

Tabela nr 1 uchwały budżetowej na rok 2024

Tabela nr 1a do uchwały budżetowej na rok 2024

Tabela nr 2 uchwały budżetowej na rok 2024

Tabela nr 2a uchwały budżetowej na rok 2024

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Załącznik nr 3 uchwały budżetowej na rok 2024

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Uchwała budżetowa XLIV/314/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków wraz z załacznikami

Uchwała Nr XLIV/315/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 2 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 3 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 4 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 5 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 6 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 7 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 8 do uchwały XLIV/315/2023

Załącznik nr 9 do uchwały XLIV/315/2023

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/315/2023

Uchwała nr XLIV/316/2023 w sprawie zatwierdzeni planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/316/2023

Uchwała Nr XLIV/317/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2024

Załącznik Nr 1 do uchwały XLIV/317/2023

Załącznik Nr 2 do uchwały XLIV/317/2023

Załącznik nr 3 do uchwały XLIV/317/2023

Załacznik Nr 4 do uchwały XLIV/317/2023

Uchwała nr XLIV/318/2023 w sprawie zezwolenia samorządowego zakładowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębkowie z obowiązku wypłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Grębków za rok 2023

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLIV/319/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grębków

mapa

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-02-14 11:17:28.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2024-02-14 11:17:28
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz