XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z
dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr XXVI/193/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-03-10 14:15:30.
XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
25 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXVII/194/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXVII/195/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Uchwała Nr XXVII/196/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Grębków

Uchwała Nr XXVII/197/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Grębków

Uchwała Nr XXVII/198/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała Nr XXVII/199/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Uchwała Nr XXVII/200/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grębków

Uchwała Nr XXVII/201/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ...

Uchwała Nr XXVII/202/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych ...

Uchwała Nr XXVII/203/2022 Rady Gminy Grębków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-03-10 14:16:17.
XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
25 marca 2022r.

Uchwała Nr XXVIII/204/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/203/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu r.

Uchwała Nr XXVIII/205/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

zał. nr 1 do uchwały

Uchwała Nr XXVIII/206/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXVIII/207/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Uchwała Nr XXVIII/208/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grębków w 2022 r.

Uchwała Nr XXVIII/209/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Grębków na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVIII/210/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXVIII/2011/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania według właściwości petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza

Uchwała Nr XXVIII/2012/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania według właściwości petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-07-12 10:21:42.
XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
11 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXIX/213/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022 - 2029

Uchwała Nr XXIX/214/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XXIX/215/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXIX/216/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi . . .

Uchwała Nr XXIX/217/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:04:05.
XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 30
czerwca 2022r.

Uchwała Nr XXX/218/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków wotum zaufania

Uchwała Nr XXX/219/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków...

Uchwała Nr XXX/220/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021r.

Uchwała Nr XXX/221/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXX/222/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

zał. nr 6 do uchwały

zał. nr 7 do uchwały

Uchwała Nr XXX/223/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębków

zał. nr 1 do uchwały

Uchwała Nr XXX/224/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Grębkowie za 2021r.

Uchwała Nr XXX/225/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Grębkowie

Uchwała Nr XXX/226/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polków Sagały

Uchwała Nr XXX/227/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 30.06.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-13 12:51:10.
XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 7
września 2022r.

Uchwała Nr XXXI/228/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2031

Uchwała Nr XXXI/229/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

zał. nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XXXI/230/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ...

zał. nr 1 do uchwały

Uchwała Nr XXXI/231/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych ...

Uchwała Nr XXXI/232/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Grębków na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XXXI/233/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie

Uchwała Nr XXXI/234/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. w sprawie uchwalenia statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie

zał. nr 1 do uchwały

Uchwała Nr XXXI/235/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-13 12:52:14.
XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z
dnia 7 października 2022r.

Uchwała Nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2031

Uchwała Nr XXXII/237/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XXXII/238/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębków

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-13 14:42:11.
XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
4 listopada 2022r.

Uchwała Nr XXXIII/239/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.

Uchwała Nr XXXIII/240/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2031

Uchwała Nr XXXIII/241/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

Uchwała Nr XXXIII/242/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXIII/243/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/244/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIII/245/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 4 listopada 2022r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami pozarządowymi ...

zał. nr 1 do uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:43:52.
XXXIV Nadzwyczajna Sesja rady Gminy Grębków z
dnia 24 listopada 2022r.

Uchwała Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 24 listopada 2022 w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi ...

Uchwała Nr XXXIV/247/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 24 listopada 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2032

Uchwała Nr XXXIV/248/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 24 listopada 2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

Uchwała Nr XXXIV/249/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 24 listopada 2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/245/2022

Uchwała Nr XXXIV/250/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci ...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:49:25.
XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
28.12.2022r.

Uchwała Nr XXXV/251/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 28.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków

Uchwała Budżetowa na 2023 rok

tabela nr 1 do uchwały budżetowej

tabela 1a do uchwały budżetowej

tabela 2 do uchwały budżetowej

tabela2a do uchwały budżetowej

tabela 3 do uchwały budżetowej

zał. nr 1 do uchwały budżetowej

zał. nr 2 do uchwały budżetowej

zał. nr 3 do uchwały budżetowej

zał. nr 4 do uchwały budżetowej

zał. nr 5 do uchwały budżetowej

zał. nr 6 do uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXV/253/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2032

Uchwała Nr XXXV/254/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 28.12.2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Uchwała Nr XXXV/255/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 28.12.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2023

zał. nr 1 do uchwały

Uchwała Nr XXXV/256/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 28.12.2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

Uchwała Nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Grębków z dnia 28.12.2022 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - ZGK - z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:50:23.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:50:23
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz