Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy Grębków
Urząd Gminy w Grębkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy Grębków
Data publikacji strony internetowej: 2004 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,
Oświadczenie sporządzono dnia. 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Błaszkiewicz ,adres poczty elektronicznej barbara.blaszkiewicz@grebkow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 793 00 40 w.20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 -110 Grębków
Do budynku prowadzą jedno wejście od ul. Wspólnej. Do budynku prowadzą schody. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Urząd Gminy znajduje się na piętrze, do którego prowadzą schody, w budynku nie ma windy.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie schodów.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego, w przypadku potrzeby skorzystania z takiej usługi należy zawiadomić Urząd z wyprzedzeniem i umówić się na wizytę.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:52:15 | Data modyfikacji: 2020-10-01 09:53:33.
Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:52:15
Data modyfikacji: 2020-10-01 09:53:33
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz