XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
17 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XI/89/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/90/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr XI/91/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XI/92/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową ...

Uchwała nr XI/93/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Grębków na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr XI/94/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

imienny wykaz głosowań radnych

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-12 11:07:02.
XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
6 lutego 2020 roku

Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/91/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki

Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokośći opłat

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:52:17.
XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
27 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Grębków

Uchwała Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ...

Uchwała Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Grębków środków przeznaczonych na fundusz sołecki

Uchwała Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Grębków do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie ...

Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych ...

imienny wykaz głosowań radnych

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:33:10.
XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 26
czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków wotum zaufania

Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy

Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 1a do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 2a do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

załącznik nr 4 do uchwały

załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Grębkowie za 2019r.

Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ

Uchwała Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

imienny wykaz głosowań radnych

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-07-08 13:23:33.
XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Grębkowie z dnia
25 września 2020 r.

Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/112/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 25 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.

załącznik nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2020 - 2025

imienny wykaz głosowań radnych

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-11-16 12:08:51.
XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 13
listopada 2020 r.

Uchwała Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2020-2025

Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotami

Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior + z siedzibą w Grębkowie

Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie

Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 13 listopada 2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora + w Grębkowie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:16:15.
XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021-2026

Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Grębków Nr XVII/126/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

tabela 1 do Uchwały nr XVII/126/2020

tabela 1a do Uchwały Nr XVII/126/2020

tabela 2 do Uchwały Nr XVII/126/2020

tabela 2a do Uchwały Nr XVII/126/2020

tabela 3 do Uchwały Nr XVII/126/2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2020

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/126/2020

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/126/2020

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/126/2020

Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2021

Załącznik do Uchwały Nr XVII/127/2020

Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2020

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/128/2020

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/2020

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/128/2020

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych . . .

Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego

Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/2020

załącznik nr 1a do Uchwały Nr XVII/132/2020

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/2020

załącznik nr 2a do Uchwały Nr XVII/132/2020

załącznik nr 3 do Uchwały XVII/132/2020

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/132/2020

Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grębków na 2021

Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków

Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 20 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zasad wypłacenia diet dla radnych...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:33:55.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:33:55
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz