IV Sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2019 r.

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2019 r.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r, w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Grębków w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Grębków nieruchomości położonych w miejscowości Grębków

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2019

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2019

Załącznik nr 3 do uchwały IV/35/2019

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr IV/35/2019

Załącznik Nr 5 do uchwały IV/35/2019

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2019 - 2024

Załącznik nr 1 do uchwały IV/36/2019

Załącznik nr 2 do uchwały IV/36/2019

Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Grębków

wykaz głosowań radnych na IV Sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2019 r.

wykaz głosowań radnych na IV Sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:19:55 | Data modyfikacji: 2019-04-03 10:23:39.
V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 31 maja
2019 r

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 31 maja 2019 r w sprawie przyjęcia projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę ...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:52:46.
VI Sesja Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków wotum zaufania

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grębków do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Grębków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

zał. nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2019

zał. nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2019

zał. nr 3 do uchwały Nr VI/43/2019

zał. nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2019

Zał. nr 5 do Uchwały Nr VI/43/2019

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2019 - 2024

zał. nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2019

zał. nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2019

zał. nr 3 do Uchwały Nr VI/44/2019

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grębków

zał. nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2019

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie za 2018 r.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie

wykaz głosowań radnych na VI Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-07-19 08:43:17.
VII Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 17 września
2019 r.

Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej

Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Gminy

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r.w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie ...

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego ...

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/98/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz ...

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Grębków

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Grębków

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Grębków Nr XVI/95/2016 z dnia 29 września 2016 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku ...

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Węgrowskiemu na zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Grębków kredytu długoterminowego w roku 2019 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała Nr VII/64/2019 r Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2019 - 2024

wykaz głosowań radnych na VII Sesji Rady Gminy z dnia 17 września 2019 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:44:48.
VIII Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 25
października

Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020 - 2023

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grębków do złożenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/67/2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/ 2019

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/67/2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/67/ 2019

Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2019 - 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/2019

Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2019

Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi ...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-11-13 12:36:18.
IX Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 29 listopada
2019 r.

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Gębków z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

zał. nr 1 do uchwały IX/76/2019

zał. nr 2 do uchwały IX/76/2019

zał. nr 1 do uchwały IX/76/2019

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Grębków nr IV/26/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...

wykaz głosowań radnych na IX Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-12-18 10:50:49.
X Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia

Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2020 - 2025

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej 2020

Tabela 1a do Uchwały budżetowej 2020

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej 2020

Tabela 2a do uchwały budżetowej na 2020

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej 2020

Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej 2020

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej 2020

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej 2020

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej 2020

Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2020

Załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 2a do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie

Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - ZGK w Grębkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy

Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:09:32.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:09:32
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz