Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Leśnogóra

ogłoszenie o wyniku

treść ogłoszenia

SIWZ

przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:35:47 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:39:03.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie
przekraczajacej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro

ogłoszenie o wyniku

treść zapytania ofertowego

kosztorys ofertowy - przedmiar robót

rysunek

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-06-22 14:05:12 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:39:35.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro na przebudowę
wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału na
kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku
Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału
na kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

PYT. W pkt. 82 obmiaru została wstawiona tablica rozdzielcza jakiej ilości bezpieczników wymaga Zamawiający.

ODP. Wyłącznik różnicowo - prądowy i trzy zabezpieczenia, kocioł (sterownik kotła), gniazda, światło

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

informacja o wyborze

przedmiar

ZAPYTANIE OFERTOWE poprawione

rys.1

rys.2

rys.3

specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-20 14:36:11 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:45:29.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro

Grębków dnia 08.10.2015r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Grębków- reprezentowany przez Wójta Gminy, unieważnia zapytanie ofertowe na Przebudowę wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału na kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie, gdyż postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w z związku z art. 146 ust. 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej Pzp lub ustawą.
W dniu 29.09.2015 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Przebudowę wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału na kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie. W trakcie postępowania Zamawiający stwierdził błąd w dokumentacji dołączonej do SIWZ. Wśród dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdowały się: opis techniczny wraz z rysunkami dla przedmiotowej inwestycji oraz przedmiar robót, stanowiące podstawę do sporządzenia przez Wykonawców kosztorysów ofertowych. Na skutek błędów w opisie dotyczących zamontowania kotła który od dnia 26.09.2015r. nie powinien być dopuszczony do obrotu, Zamawiający z uwagi na fakt że jest zbyt krótki czas na zmiany w opisie i nie ma możliwości dokonania modyfikacji SIWZ w ten sposób by gwarantowała ona równy dostęp i konkurencyjność ofert. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż opis dołączony do SIWZ spowodował by po stronie Wykonawców błędne przeświadczenie o zakresie robót objętych przedmiotowym postępowaniem jak też uniemożliwił im prawidłową kalkulację ceny, a w efekcie sporządzenie kosztorysu ofertowego opartego o rzeczywisty zakres robót. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania.
Niewyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcia działania innego niż unieważnienie postępowania.

Oferty złożone zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

treść zapytania ofertowego

szkic usytuowania kotłowni

rzut i przekrój

rozwinięcie instalacji

specyfikacja techniczna

przedmiar - kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-29 08:33:31 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:44:58.
ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż
wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grębkowie wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

Ad IV) Pytanie formalne - termin realizacji zamówienia.

Podany termin 12 dni na wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie jest niewykonalny dla sprzętu profesjonalnego. Produkcja trwa 3-4 tygodnie, następnie trzeba to dostarczyć i zamontować. Realnym terminem na wykonanie tego typu zamówienia jest okres 5-6 tygodni. Czy w związku z tym termin realizacji może zostać zmieniony?

Odpowiedź:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- dostarczenie i zamontowanie sprzętu AGD - do dnia 31 lipca 2015r.
- dostarczenie i zamontowanie pozostałego wyposażenia do 14 sierpnia 2015r.


Pytania dotyczące sprzętu:

Ad 1) Blat z płyty MDF.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie (zwrot brudnych naczyń - możliwość rozlania resztek zupy itp.) sugerujemy zastosowanie blatu lub stołu ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Blat z płyty MDF może być zastąpiony blatem bądź stołem ze stali nierdzewnej.

Ad 2, 3, 5) W ciągu technologicznym zmywanie nie są potrzebna jakiekolwiek szafki. Sugerujemy połączenie poz. 2 i 3 w jeden stół załadowczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym (w którym będzie zagłębienie prowadzące kosze do zmywarki, z zaczepem do zmywarki). Podobnie sugerujemy w poz. 5 zastosować stół wyładowczy ze zmywarki (z zaczepem do zmywarki). Takie rozwiązanie pozwoli na przesuwanie załadowanego kosza w całym ciągu zmywalniczym


Odpowiedź : Jeśli chodzi o szafki to można z nich zrezygnować i zrobić stoły. Pomysł ze stołami z zagłębieniem jest dobry pod warunkiem że nie będziemy zmieniali zlewu który już jest zainstalowany (bo takie było założenie inwestora) i nie będzie dużo droższy niż zamontowanie zwykłych stołów.

Ad 6) Wózek z szafką z drzwiami przesuwnymi. Zastosowanie drzwi przesuwnych w elemencie jezdnym może powodować samoistne otwieranie się drzwi podczas poruszania się wózka. Proponujemy zastosować drzwi skrzydłowe.

Odpowiedź : W wózku mogą być drzwi skrzydłowe, ważne tylko aby się same nie otwierały.

Ad 7) Szafka podumywalkowa z płyty MDF. Proponujemy nie stosować tego typu płyt, gdyż przy kontakcie z wodą po pewnym czasie mogą zacząć puchnąć. Umywalki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego funkcjonują bez potrzeby stosowania przy nich szafek.

Odpowiedź : Jeśli chodzi o szafkę to jest konieczna ( ma być to szafka na podręczne środki czystości tj. mydło, ręczniki papierowe itp.)

To samo dotyczy stosowania szafek (i blatów) z płyty MDF w innych pomieszczeniach. Bezpieczniej jest zastosować meble ze stali nierdzewnej z mniejszą ilością szafek, w uboższym wykonaniu. Zapewni to trwały sprzęt, który nie będzie wymagał wymiany, jak będzie to miało miejsce w
przypadku stosowania płyty MDF. Dla obniżenia kosztów mebli nierdzewnych, można
zastosować połączenie kliku krótkich pozycji w jedną dłuższą.

Odpowiedź: Owszem blaty ze stali nierdzewnej są trwalszym rozwiązaniem z tym że nie są najtańsze, jeżeli jest możliwość wykonania kilku szafek czy stołów połączonych w jeden ciąg co znacznie obniży ich koszt to jest to dopuszczalne, pod warunkiem nie zmieniania mebli bo każdy jeden mebel jest konsultowany z sanepidem i jest ich tyle ile wymaga sanepid ( nie można np. zamiast 3 szafek zrobić jednej i stołu, bo każda szafka jest przeznaczona na inne wyposażenie).

Ad 74) Okap przyścienny. Rozumiemy, że wymiar 880x650x880 podano pomyłkowo i należy dobrać okap nad patelnię i kuchnię.

Odpowiedź: Nie został podany pomyłkowo, okap ma być nad całym ciągiem przyściennym.

Nie ma natomiast żadnego okapu nad piecem konwekcyjno-parowym i taboretami. Czy tak ma pozostać?

Odpowiedź: Okap nad piecem i taboretami istnieje (jeżeli coś jest na rysunku a nie jest opisane w zestawieniu to znaczy że jest już zainstalowane).

Ad 75) Piec konwekcyjno-parowy. Przy podanej wydajności (ok 200 osób żywionych) odpowiednią wielkością pieca będzie co najmniej 10x1/1GN. Czy w takiej sytuacji należy przyjąć piec 10-cio półkowy?

- Zamawiający dopuszcza piec 10x1/1GN, jeżeli proponowany piec będzie w stosunkowo niskiej cenie podobnej do ceny pieca opisanego w zestawieniu.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

 

Modyfikacja SIWZ

Grębków dnia 07.07.2015 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Pozycja 71 w załączniku do SIWZ

- stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi (szafka z drzwiami dwuskrzydłowymi)  - szt 2

Pozycja 74 w załączniku do SIWZ

- okap przyścienny - wymiar w mm 2900x1200

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grębkowie wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

czy pozycja nr 2 może być wykonana jako stół ze zlewem dwukomorowym z drzwiami suwanymi o wymiarach 1000x600x850 mm?

Odpowiedź: w zestawieniu jest ujęta sama szafka(stół przyścienny) bo zlew tam jest zainstalowany i mamy go nie zmieniać, więc jej wymiar jest określony przez ten istniejący zlew dwukomorowy. Lepiej żeby drzwi były skrzydłowe a nie suwane , tak żeby można było otworzyć szafkę na całą szerokość.

  - czy wózek poz.6 z drzwiami suwanymi może posiadać wymiary
1000x600x850 mm
 
- Odpowiedź: tak może
 
- proszę o podanie wymiarów poz.18
 
-Odpowiedź:  1000x600x1800, może być z płyty mdf, może być ze stali nierdzewnej ważne żeby miała trzy półki, była zamykana no i przystępna cenowo.
 
- proszę o podanie wysokości poz. 35 i 36,
 
- Odpowiedź: 700x400x720
 
- poz. 68 o jaki rant chodzi?
 
- Odpowiedź: nastąpiła pomyłka, nie ma rantu.
 
- czy pozycja nr 71 musi posiadać 2 drzwi? przy szerokości mebla 600 mm
ciężko będzie podzielić drzwi na 2 szt.
 
-Odpowiedź:  lepiej żeby drzwi były podwójne ponieważ jest tam przejście i otwarte drzwiczki 60 cm będą utrudniały komunikację.
 
- w pozycji 75 opisujecie Państwo GN 1/1 czy chodzi o stal nierdzewna
czy aluminium?
 
- Odpowiedź: jesli chodzi o blachy to chcielibyśmy aluminiowe: 5x2cm, 5x4cm, 2x10cm  i emaliowane: 3x2cm, 3x4cm, 2x10cm.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

ogłoszenie o wyniku

treść ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ s.1

załącznik nr 1 do SIWZ s.2

załącznik nr 1 do SIWZ s.3

załącznik nr 1 do SIWZ s. 4

zestawienie wyposażenia - rysunek

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:33:35 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:44:11.
Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:33:35
Data modyfikacji: 2018-07-18 12:44:11
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz