Ogłoszenie o przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Grębków

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:44:27 | Data modyfikacji: 2018-12-20 15:25:26.
Ogłoszenie o przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Grębków

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:50:13.
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grodzisk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o przetargu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

plan zagospodarowania

wykaz znaków

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:44:10.
Ogłoszenie o przetargu na usługę udzielenia i
obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 868
304,00 zł

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Rb-27S za 2017 r.

Rb-28S za 2017 r.

Rb-NDS za 2017 r.

Rb-PDP za 2017 r.

Rb-Z za 2017 r.

Rb- Z za I kwartał 2018 r.

Opinia RIO do Uchwały budżetowej na 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opinia RIO do kredytu

uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu

opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3

załącznik 1 a i 1 b i 2 do formularza oferty

formularz oferty

SIWZ

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-09-06 15:20:06.
Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Grębkowie na rok szkolny
2018/2019”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Szacunkowa ilość zamówienia

formularz oferty - zał. nr 1

wzór umowy - zał.2

oświadczenie Wykonawcy - zał. 3

oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4

oświadczenie HACCP - zał. nr 5

oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu- zał. na 6

informacja o podwykonawcach

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:26:52 | Data modyfikacji: 2018-08-22 14:27:20.
Przetarg na przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Chojeczno - Cesarze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

opis techniczny

SST

znaki

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:47:26 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:47:41.
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Jabłonna -
Nowa Sucha

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

opis techniczny1

opis techniczny2

SST

znaki1

znaki2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:04:16.
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
usługę kredytu w kwocie 631 696,00 zł.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 631.696,00 zł
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Zamawiający przekazuje treść pytań łącznie z odpowiedzią.

Pytanie:
1. czy w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:
2. Czy spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:
3. Czy aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań.


Odpowiedź: NIE


Pytanie:
4. Czy zawieszono organy jst lub ustanowiono zarząd komisaryczny wskutek
nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności
w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst?


Odpowiedź: NIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

formularz oferty

załącznik 1 a i 1 b i 2 do formularza oferty

załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu

Opinia RIO do kredytu

Opinia RIO do Uchwały budżetowej na 2018 rok

WPF

Opinia RIO do WPF

Rb-27S za 2017 r.

Rb-28S za 2017 r.

Rb-NDS za 2017 r.

Rb-PDP za 2017 r.

Rb-Z za 2017 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Rb- Z za I kwartał 2018 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-05-18 15:03:14 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:59:12.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej Kopcie - Mokobody

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar Robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:52:41 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:58:45.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar Robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:37 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:58:23.
Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:37
Data modyfikacji: 2018-07-18 12:58:23
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz