Piłeś alkohol i chcesz sprawdzić czy jesteś trzeźwy?
Skorzystaj z naszego liczydełka i sprawdź czy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza dopuszczalnej normy!

http://www.alkoholoweliczydelko.pl/

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:02:32 | Data modyfikacji: 2021-11-22 15:04:13.

Program DDA, oparty na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach, jest niezależnym programem zdrowia dla dorosłych wychowanych w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych, 


Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie http://www.dda.org.pl/


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-06-15 14:31:35 | Data modyfikacji: 2021-06-15 14:42:29.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GRĘBKOWIE


adres: 07-110 Grębków , ul. Wspólna 5
adres e-mail: sekretarz@grebkow.pl

tel. 25 793 00 40 w.16
 
Przyjęcia interesantów

poniedziałek - piątek:  8:00 - 16:00

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Grębkowie prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
„Art. 41.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 Art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 Art. 25.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
 Art. 26.
1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. ”Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie gminy Grębków

W siedzibie komisji lub  na stronie: www.bip.grebkow.pl można pobrać druk wniosku a następnie wypełniony  złożyć  w Urzędzie Gminy w Grębkowie pok. Nr 9
W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje na corocznie uchwalanych 9 zazwyczaj na grudniowej sesji) Gminny Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełny tekst programu znajduje się w zakładce – uchwały.

Interesująca strona:  http://www.parpa.pl /> 

Wniosek o leczenie odwykowe

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-03-26 15:38:36 | Data modyfikacji: 2015-03-26 15:48:34.
Działalność Gminnej Komisji

Dzień Dziecka w Grębkowie i w Kopciach

Sprawozdanie z programu profilaktycznego organizowanego w Publicznym Gimnazjum w Grębkowie

Ferie bez nudy

Zajęcia profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Grębkowie

Sprawozdanie z warsztatów umiejętności z dnia 15 marca 2015r.

Podsumowanie konkursu plastycznego pt. "Umiem powiedzieć nie"

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:11:26.
Do pobrania: oferta na realizację zadania

oferta

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-05-18 08:30:18.
Sprawozdanie z realizacji zadania

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-05-18 08:32:05 | Data modyfikacji: 2018-01-29 15:24:31.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 08:32:05
Data modyfikacji: 2018-01-29 15:24:31
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz