uchwały

Uchwała Nr XXXIII/179/2014 z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania

Uchwała Nr XXXIII/180/2014 z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIV/181/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"

Uchwała Nr XXXIV/182/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie

Uchwała Nr XXXIV/183/2014 z dnia 31 marca 2014 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2014r.

załącznik do uchwały nr 183/2014

Uchwała Nr XXXIV/184/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXIV/185/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

Uchwała Nr XXXIV/186/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2014 - 2021

Uchwała Nr XXXV/187/2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grębkowie

uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/187/2014

uchwała Nr XXXV/188/2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grębkowie

Uchwała Nr XXXV/189/2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 Liw - Kałuszyn"

Uchwała Nr XXXVI/190/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.

Uchwała Nr XXXVI/191/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013r.

Uchwała Nr XXXVI/192/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w spawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

Uchwała Nr XXXVI/193/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2014-2021

Uchwała Nr XXXVI/194/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole

Uchwała Nr XXXVI/195/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Grębków

Uchwała Nr XXXVI/196/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu mienia komunalnego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr XXXVI/197/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu mienia komunalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

Uchwała Nr XXXVI/198/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Grębków, warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych

Uchwała Nr XXXVI/199/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie" za 2013r.

Uchwała Nr XXXVI/200/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

Uchwała nr XXXVII/201/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie dokonania zamian w budżecie gminy s.1

Uchwała nr XXXVII/201/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie dokonania zamian w budżecie gminy s.2

Uchwała nr XXXVII/202/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2014 - 2021

Uchwała nr XXXVII/203/2014 z dnia 30 września 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grębków na lata 2014-2016

Uchwała nr XXXVII/204/2014 z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie

Uchwała nr XXXVII/205/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała nr XXXVIII/206/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na na rok 2015

Uchwała nr XXXVIII/207/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała nr XXXVIII/208/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Uchwała nr XXXVIII/209/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała nr XXXVIII/210/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie w

Uchwała nr XXXVIII/211/2014 z dnia 6 listopada 2014 wsprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym ,na czas oznaczony nieruchomości rolnych, stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

Uchwała nr XXXVIII/212/2014 z dnia 6 listopada 2014 zmieniająca uchwałę nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków

Uchwała nr XXXVIII/213/2014 z dnia 6 listopada 2014 zmieniająca uchwałę nr XXIII/116/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:54:20 | Data modyfikacji: 2014-09-24 13:23:20.

Zobacz:
 2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 . 
Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:54:20
Data modyfikacji: 2014-09-24 13:23:20
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz