Uchwała nr XXIV/129/2013 z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grębków do złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie

uchwała Nr XXV/130/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Grębków na stałe obwody głosowania

uchwała Nr XXV/131/2013 z dnia 26 lutego 2013r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nieruchomości, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

uchwała Nr XXV/132/2013 z dnia 26 lutego 2013r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, stanowiącym mienie komunalne Gminy Grębków

uchwała Nr XXVI/133/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

uchwała Nr XXVI/134/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała Nr XXVI/135/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała Nr XXVI/136/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

uchwała Nr XXVI/137/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2013 r.

uchwała Nr XXVI/138/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Grębków

uchwała Nr XXVI/139/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

uchwała Nr XXVII/142/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

uchwała Nr XXVII/143/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wystąpienia Gminy Grębków ze Stowarzyszenia Kapitał-Praca-Rozwój

uchwała XXVII/144/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

uchwała Nr XXVIII/145/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

uchwała Nr XXVIII/146/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012r.

Uchwała Nr XXVIII/147/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/149/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Uchwała Nr XXVIII/150/2013 r. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków

Uchwała Nr XXVIII/151/2013r. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie

Uchwała Nr XXVIII/152/2013 r. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Grębków do realizacji projektu systemowego pn Nauka,rozwój, indywidualizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Uchwała Nr XXVIII/153/2013r. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie" za 2012r.

Uchwała Nr XXIX/154/2013r. z dnia 30 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

Uchwała Nr XXIX/155/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXIX/156/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2013-2019

Uchwała Nr XXIX/157/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Siedlcach

Uchwała Nr XXX/158/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków

Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr XXX/160/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/161/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Uchwała Nr XXX/162/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXX/163/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2013-2021

Uchwała Nr XXX/164/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXX/165/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi

Uchwała Nr XXX/166/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

Uchwała Nr XXX/167/2013 z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego

Uchwała Nr XXX/168/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie

Uchwała Nr XXX/169/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Grebków z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej

Uchwała Nr XXXI/170/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV Miłosna-SiedlceUjrzanów dla części wsi Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia Sinołęka, Stara Trzcianka, Nowa Trzcianka

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXII/171/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXII/172/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębkówna lata 2014-2021

Uchwała Nr XXXII/173/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2014

Uchwała Nr XXXII/174/2013 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXII/175/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

Uchwała Nr XXXII/177/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXII/178/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grębków na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-06-14 12:08:32 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:50:41.

Zobacz:
 2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-14 12:08:32
Data modyfikacji: 2014-07-21 13:50:41
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz