uchwała nr XVI/79/2012 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach

uzasadnienie do uchwały Nr XVI/79/2012 str. 1

uzasadnienie do uchwały nr XVI/79/2012 str. nr 2

uchwała Nr XVI/80/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nieruchomości, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

uzasadnienie do uchwały Nr XVI/80/2012

uchwała nr XVII/81/2012 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach wraz z uzasadnieniem

uchwała nr XVII/82/2012r. z dnia 23 marca 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

uchwała nr XVII/83/2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

uchwała nr XVII/84/2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nieruchomości, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Grębków

uchwała nr XVII/85/2012r.w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2012 roku wraz z uzasadnieniem i załącznikiem

Uchwała nr XVII/86/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r

załącznik nr 1 do uchwały str. 1

załącznik nr 1 do uchwały str. 2

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XVII/87/2012 w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (zrazów) z pomnika przyrody

uchwała nr XVIII/88/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach

Uchwała nr XVIII/89/2012 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grębków na lata 2012-2016"

uchwała nr XVIII/90/2012 w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębków

Uchwała nr XVIII/91/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

uchwała nr XIX/92/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r

uchwała nr XIX/93/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011r.

uchwała nr XIX/94/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. str. 1

uchwała nr XIX/94/2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. str. 2

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

załącznik nr 4 do uchwały

uchwała nr XIX/95/2012 w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2012-2022

załącznik nr 1 do uchwały str. 1

załącznik nr 1 do uchwały str. 2

załącznik nr 2 do uchwały str. 1

załącznik nr 2 do uchwały str. 2

załącznik nr 2 do uchwały str. 3

załącznik nr 2 do uchwały str. 4

uchwała nr XIX/96/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie" za 2011r.

załącznik nr 1 do uchwały str. 1

załącznik nr 1 do uchwały str. 2

załącznik nr 2 do uchwały str. 1

załącznik nr 2 do uchwały str. 2

załącznik nr 3 do uchwały

uchwała nr XIX/97/2012 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębkowie

uchwała nr XIX/98/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie za 2011r.

załącznik nr 1 do uchwały str. 1

załącznik nr 1 do uchwały str. 2

załącznik nr 2 do uchwały str. 1

załącznik nr 2 do uchwały str. 2

załącznik nr 3 do uchwały str. 1

załącznik nr 3 do uchwały str. 2

uchwała nr XIX/99/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Grębków

uchwała nr XXI/103/2012 z dnia 30 października 2012r w sprawie podziału Gminy Grębków na jednomandatowe okręgi wyborcze

uchwała nr XXI/105/2012 z dnia 30 października 2012r w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków

uchwała nr XXII/106/2012 z dnia 21 listopada 2012r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

uchwała nr XXII/107/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

uchwała nr XXII/108/2012 r. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

uchwała nr XXII/109/2012 z dnia 21 listopada 2012 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

uchwała nr XXII/110/2012 z dnia 21 listopada 2012 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących sie w budynku wielomieszkaniowym stanowiącym własność gminy Grębków

uchwała nr XXII/111/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu z organizacjami i innymi podmiotami pozarzadowymi na 2013 rok

uchwała nr XXII/112/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

uchwała nr XXII/113/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium RIO w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Siedlcach

uchwała nr XXIII/116/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała nr XXIII/118/2012 z dnia 28 grudnia 2012w sprawie planu pracy Rady Gminy Grębków

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/118/2012

uchwała nr XXIII/119/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII/119/2012

załącznik nr 2 do nr XXIII/119/2012

załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/119/2012

uchwała nr XXIII/120/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy s.1

uchwała nr XXIII/120/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy s.2

uchwała nr XXIII/121/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2012-2022

uchwała nr XXIII/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2012

uchwała nr XXIII/123/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

uchwała nr XXIII/124/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna 2013 rok

uchwała nr XXIII/125/2012 r. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grębków na 2013r.

uchwała nr XXIII/126/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacenia diet dla radnych oraz członków stałych i doraźnych komisji Rady Gminy

uchwała nr XXIII/127/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie ustalenia zasad wypłacenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

uchwała nr XXIII/128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Grębków

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-01 08:47:13 | Data modyfikacji: 2013-06-14 13:05:41.

Zobacz:
 2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 . 
Data wprowadzenia: 2012-03-01 08:47:13
Data modyfikacji: 2013-06-14 13:05:41
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz