uchwała nr V/25/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOSIGW

uchwała nr V/26/2011 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/26/2011

uchwała nr V/27/2011 w sprawie utworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

załącznik do uchwały nr V/27/2011 str.1

załącznik do uchwały nr V/27/2011 str.2

załącznik do uchwały nr V/27/2011 str.3

uchwała nr V/28/2011 w sprawie określenia kierunków inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej Gminy Grębków

uchwała nr V/29/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem Świetlicy Wiejskiej we wsi Żarnówka

uzasadnienie do uchwały nr V/29/2011

uchwała nr V/30/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2011-2020

uchwała nr V/31/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 str.1

uchwała nr V/31/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 str.2

tabela nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.1

tabela nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.2

tabela nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.3

tabela nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.4

tabela nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.5

tabela nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.6

tabela nr 1a do uchwały nr V/31/2011

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.1

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.2

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.3

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.4

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.5

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.6

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.7

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.8

tabela nr 2 do uchwały nr V/31/2011 s.9

tabela nr 2a do uchwały nr V/31/2011 s.1

tabela nr 2a do uchwały nr V/31/2011 s.2

tabela nr 3 do uchwały nr V/31/2011

tabela nr 4 do uchwały nr V/31/2011 s.1

tabela nr 4 do uchwały nr V/31/2011 s.2

załącznik nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.1

załącznik nr 1 do uchwały nr V/31/2011 s.2

załącznik nr 2 do uchwały nr V/31/2011

załącznik nr 3 do uchwały nr V/31/2011

załącznik nr 4 do uchwały nr V/31/2011

załącznik nr 5 do uchwały nr V/31/2011

uchwała nr V/32/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.

załącznik nr 1 do uchwały nr V/32/2011

załącznik nr 2 do uchwały nr V/32/2011

załącznik nr 3 do uchwały nr V/32/2011

uchwała nr V/33/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Grębków

uchwała nr V/34/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/22/2010 Rady Gminy Grebków z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

uchwała nr VI/35/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w dziedzinach dot. ich dział. statutowej

uzasadnienie do uchwały nr VI/35/2011

załącznik nr 1 do uchwały nr VI/35/2011 s.1

załącznik nr 1 do uchwały nr VI/35/2011 s.2

uchwała nr VI/36/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uzasadnienie do uchwały nr VI/36/2011

załącznik nr 1 do uchwały nr VI/36/2011 s.1

załącznik nr 1 do uchwały nr VI/36/2011 s.2

uchwała nr VI/37/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.

uchwała nr VI/38/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r. s.1

uchwała nr VI/38/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r. s.2

uchwała nr VIII/42/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ pod nazwą Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Grębkowie

uchwała nr VIII/43/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków Z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2011

załącznik do uchwały VIII/43/2011

uchwała nr VIII/44/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2011r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

uchwała nr IX/45/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.

uchwała nr IX/46/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010r.

uchwała nr IX/47/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.

załącznik nr 1 do uchwały IX/47/2011 s.1

załącznik nr 1 do uchwały IX/47/2011 s.2

załącznik nr 2 do uchwały IX/47/2011

załącznik nr 3 do uchwały IX/47/2011 s.1

załącznik nr 3 do uchwały IX/47/2011 s.2

uchwała nr IX/48/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2011-2022

załącznik nr 1 do uchwały IX/48/2011 s.1

załącznik nr 1 do uchwały IX/48/2011 s.2

załącznik nr 1 do uchwały IX/48/2011 s.3

załącznik nr 1 do uchwały IX/48/2011 s.4

załącznik nr 1 do uchwały IX/48/2011 s.5

załącznik nr 1 do uchwały IX/48/2011 s.6

załącznik nr 2 do uchwały IX/48/2011 s.1

załącznik nr 2 do uchwały IX/48/2011 s.2

załącznik nr 2 do uchwały IX/48/2011 s.3

załącznik nr 2 do uchwały IX/48/2011 s.4

załącznik nr 2 do uchwały IX/48/2011 s.5

załącznik nr 2 do uchwały IX/48/2011 s.6

uchwała nr IX/49/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunków zyskow i strat za 2010r.

załącznik nr 1 do uchwały IX/49/2011 str.1

załącznik nr 1 do uchwały IX/49/2011 str.2

załącznik nr 2 do uchwały IX/49/2011 str.1

załącznik nr 2 do uchwały IX/49/2011 str.2

uchwała nr IX/50/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grębków str.1

uchwała nr IX/50/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grębków str.2

uzasadnienie do uchwały nr IX/50/2011

uchwała nr X/51/2011 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Proszew

załącznik nr 1 do uchwały nr X/51/2011

uchwała nr X/52/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grębków str.1

uchwała nr X/52/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grębków str.2

uchwała nr XI/53/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

uchwała nr XI/54/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

uchwała nr XI/55/2011 zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowiena pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego s.1

uchwała nr XI/55/2011 zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowiena pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego s.2

uchwała nr XI/56/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Grębków

uchwała nr XI/57/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.

załącznik nr 1 do uchwały nr XI/57/2011

załącznik nr 2 do uchwały nr XI/57/2011

załącznik nr 3 do uchwały nr XI/57/2011 s.1

załącznik nr 3 do uchwały nr XI/57/2011 s.2

uchwała nr XI/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nieruchomości rolnych, stanowiących zasób mienia komunalnego gminy Grębków

uchwała nr XII/59/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015

uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grębków

uchwała nr XIII/61/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

uchwała nr XIII/62/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

uchwała nr XIII/63/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 1/2

uchwała nr XIII/63/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

załącznik nr 1 do uchwały XIII/63/2011

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/63/2011

załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/63/2011

uchwała nr XIII/64/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi

załącznik do uchwały nr XIII/64/2011 str.1

załącznik do uchwały nr XIII/64/2011 str.2

załącznik do uchwały nr XIII/64/2011 str.3

załącznik do uchwały nr XIII/64/2011 str.4

załącznik do uchwały nr XIII/64/2011 str.5

uchwała nr XIV/67/2011 w sprawie zmiany uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 roku

uchwała nr XIV/68/2011 w spr. zmiany uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

uchwała nr XIV/69/2011 w spr. zmiany uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała Budżetowa na rok 2012 nr XV/71/2011

plan dochodów gminy na 2012 rok

plan wydatków gminy na 2012 rok

tabela nr 1a do uchwały budżetowej

tabela nr 2a do uchwały budżetowej

tabela nr 3 do uchwały budżetowej

tabela nr 4 do uchwały budżetowej

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

uchwała Nr XV/72/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2012-2022

Uchwała NR XV/72/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r str. 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/72/2011

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/72/2011 str. 2

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/72/2011 str. 3

załącznik nr 1do uchwały Nr XV/72/2011 str. 4

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/72/2011

Uchwała nr XV/73/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/73/2011

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/73/2011

załącznk nr 3 do uchwały Nr XV/73/2011

załącznik nr 4 do uchwały NR XV/73/2011

Uchwała Nr XV/74/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2012

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/74/2011

uchwała Nr XV/75/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r. str. 1

Uchwała Nr XV/75/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. str. 2

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/75/2011

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/75/2011 str. 1

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/75/2011 str. 2

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/75/2011 str. 3

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/75/2011 str. 1

załącznik nr 3 do uchwały NR XV/75/2011 str. 2

załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/75/2011

Uchwała nr XV/76/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.

załącznik do uchwały Nr XV/76/2011 str. 1

załącznik do uchwały nr XV/76/2011 str. 2

załącznik do uchwały Nr XV/76/2011 str. 3

uchwała Nr XV/77/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grębków na 2012 rok

załącznik do uchwały Nr XV/77/2011 str. 1

załącznik do uchwały Nr XV/77/2011 str. 2

Uchwała Nr XV/78/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/78/2011

załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/78/2011

uzasadnienie do uchwały Nr XV/78/2011

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-01 10:12:43 | Data modyfikacji: 2012-08-08 11:34:09.

Zobacz:
 2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 . 
Data wprowadzenia: 2012-03-01 10:12:43
Data modyfikacji: 2012-08-08 11:34:09
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz