ogłoszenie po przetargu

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-08-11 14:27:23 | Data modyfikacji: 2009-09-02 09:19:24.
 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-08 15:25:56 | Data modyfikacji: 2010-02-24 11:02:58.
Modyfikacja SIWZ  

Grębków dnia 25.02.2010 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Renowację terenu Filii Biblioteki i swietlicy wiejskiej w miejscowości Kopcie " z dnia 19.02.2010 r. 

do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w pkt 4.3 dodaje zapis:  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

1. Pytanie: Jesteśmy podmiotem zbiorowym, którego dotyczy art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, czy mamy dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego?

Odpowiedź: Tak, należy dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu zostanie
zamieszczona nowa SIWZ uwzględniająca powyższe modyfikacje.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-19 15:47:45 | Data modyfikacji: 2010-03-08 13:01:45.

SIWZ

projekt zabudowy z parkingiem przy kościele

przekroje poprzeczne przy kościele

przekrój normalny przy kościele

sytuacja elementów trasy przy kościele

przekrój normalny przy sklepach

przekroje przy sklepach

profil przy sklepach

tabela poszerzenia

projekt zabudowy przy sklepach

sytuacja elementów trasy przy sklepach

mapa terenu

opis techniczny

SST przebudowa drogi gminnej i utwardzenie placu w miejscowości Grębków

przedmiar robót

profil przy kościele

 Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi gminnej i utwardzenie placu w miejscowości Grębków

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-24 08:19:50 | Data modyfikacji: 2010-03-12 09:10:52.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:04:55 | Data modyfikacji: 2010-07-15 09:39:58.
 Ogłoszenie o zamówieniu na: Nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Trzebuczy

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:42:36 | Data modyfikacji: 2010-08-09 13:18:07.

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

specyfikacja do kredytu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-06-17 15:07:09 | Data modyfikacji: 2011-07-01 11:41:36.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na
Przebudowę drogi gminnej Polków Sagały - Ziomaki


Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
pow. węgrowski  tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 71 36
ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi gminnej
Polków Sagały - Ziomaki

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.23.31.40-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wadium wynosi 5 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz
tel.(025)79300 40; barbara.blaszkiewicz@grebkow.pl
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
pok. nr 7 do dnia 10.08.2009
do godz. 9:45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2009r. o godz. 10:00
 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
 można pobrać ze strony internetowej www.bip.grebkow.pl ,
 odebrać w siedzibie Zamawiającego.
 Istnieje również możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty,
 po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki
 o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki
 dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:09:02 | Data modyfikacji: 2009-08-11 14:26:33.
Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
oferentów

Grębków dnia 15.02.2010 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.

Zamawiający wprowadza modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zabudowę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnówce" z dnia 08.02.2010 r.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ uległ zmianie

Zapis :

 autopompa jednozakresowa, o wydajności min. 2000 dm3/min., przy ciśnieniu 1,8 MPa,
 zlokalizowana z tyłu pojazdu, w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

po modyfikacji treść zapisu brzmi następująco:

autopompa jednozakresowa, o wydajności min. 2000 dm3/min., przy ciśnieniu 1,0 MPa,
zlokalizowana z tyłu pojazdu, w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi,

zapis:

ogrzewanie niezależne od pracy silnika, z możliwością ogrzewania przedziału autopompy,

po modyfikacji treść zapisu brzmi następująco:

Wydajność cieplna niezależnego ogrzewania kabiny strażaków z możliwością ogrzewania przedziału autopompy   min 2000 W wydatek powietrza min 90m3/godz umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1.
Czy zabudowa ma być wykonana z nowych materiałów ?
Odpowiedź:
Zabudowa ma być wykonana z nowych materiałów.

Pytanie 2.
Czy przebudowa kabiny ma być z oryginalnych elementów tłocznych?
Odpowiedź:
Przebudowa kabiny ma być z oryginalnych elementów tłocznych.

Pytanie 3
Czy zabudowa ma być wykonana zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie z marca 2006 roku?
Odpowiedź:
Tak zabudowa ma być wykonana zgodnie z wymaganiami ogólnymi CNBOP w Józefowie, marca 2006 r, zatwierdzonymi uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP, nr 156/26/2006.

Pytanie 4
Czy wykonawca ma załączyć do dokumentów pozytywną opinię CNBOP
na zabudowę samochodu STAR-266?
Odpowiedź:
Tak Wykonawca ma załączyć do dokumentów pozytywną opinię CNBOP na zabudowę samochodu STAR-266.

Pytanie 5
Jakie winno być ciśnienie autopompy 1,8 czy 1,0 MPa?
Odpowiedź:
Wydajność autopompy min. 2000 litrów na minutę przy ciśnieniu 1,0 MPa"

Pytanie 6
Jaka ma być wydajność cieplna niezależnego ogrzewania kabiny strażaków
z możliwością ogrzewania przedziału autopompy?
Odpowiedź:
Wydajność cieplna niezależnego ogrzewania kabiny strażaków z możliwością ogrzewania przedziału autopompy powinna wynosić  min 2000 W wydatek powietrza min 90m3/godz umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.

Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu zostanie
zamieszczona nowa SIWZ uwzględniająca powyższe modyfikacje.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-15 13:23:36 | Data modyfikacji: 2010-02-24 11:03:31.

SIWZ na Kopcie

Ogłoszernie o przetargu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-19 15:49:03 | Data modyfikacji: 2010-03-08 13:02:12.
 Ogłoszenie o przetargu na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grębkowie

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-03 09:58:55 | Data modyfikacji: 2010-03-22 10:47:10.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-08 13:04:33 | Data modyfikacji: 2010-07-15 09:40:18.

SIWZ na nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Trzebuczy

rys. 8

rys. 9

rys. 10

rys. 11

rys. 12

rys. 13

rys.14

rys. 15

rys. 7

rys. 6

rys. 5

przedmiar str. 1

przedmiar str.2

przedmiar str. 3

przedmiar str. 4

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys.16

 opis techniczny - nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Trzebuczy

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-15 14:08:21 | Data modyfikacji: 2010-08-09 13:18:23.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kopciach w ramach Programu Radosna Szkoła

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-08-09 08:37:45 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:04:21.

Modyfikacja SIWZ

Grębków dnia 26.03.2012 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

ZAPYTANIE

Przedmiotem przetargu jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Natomiast w opisie dotyczącym parametrów sztucznej trawy  Zamawiający podaje trawę o wysokości 60 mm wypełnioną granulatem gumowym. Jest to nawieżchnia typowo przeznaczona do gry w piłkę nożną nie nadająca się do uprawienia innych sportów. Proszę o sprecyzowanie jakie parametry ma posiadać sztuczna trawa.

ODPOWIEDŹ 

UWAGA ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Parametry nawierzchni syntetycznej


- wysokość całkowita nawierzchni: min. 22 mm, max 25 mm
- gęstość, ilość pęczków: min. 42.000/m2
- gęstość, ilość włókien: min. 84.000/m2
- rodzaj włókien: polipropylen lub polietylen
- typ włókna: fibrylowane
- DTEX: min. 6.600
- kolor nawierzchni: zielony

Trawa syntetyczna musi posiadać ponad to:

- deklarację zgodności PN-EN 15330-1

- kartę techniczną ;                                                                                                                     - atest PZH

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

27.03.2012r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

ZAPYTANIE

Czy zgodnie z wymiarami boiska przy chodniku z kostki brukowej jest uwzględniona odpowiednia ilość obrzeży betonowych?

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć nastepujące wartości:

korytko betonowe półokrągłe 30X8 cm - 197,88 m

obrzeże betonowe 30X8 cm - 177,48 m

 Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

 

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 27.03.2012r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ma wymogu dołączenia do oferty żadnych dokumentów, które potwierdzą, że oferowane produkty spełniają wymogi Zamawiającego. W związku z tym weryfikacja oferowanych nawieżchni staje się niemożliwa i wybierając daną ofertę Zamawiający nie ma wiedzy jaki produkt otrzyma i czy wybrany wykonawca może dostarczyć żądaną nawierzchnię. Czy zatem celem dokonania rzetelnego sprawdzenia nawierzchni syntetycznych Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty niżej wymienionych dokumentów:

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330

- aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna ITB potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 26.03.2012r. dotyczącej m.in. wymaganych dokumentów dla trawy syntetycznej. Jednak Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty:

- certyfikatu lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330

- aprobaty technicznej lub rekomendacji technicznej ITB potwierdzającej parametry oferowanej nawierzchni

- karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta

- atestu PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

 PYTANIE

Zgodnie z projektem budowlanym boiska wielofunkcyjnego Zamawiający wskazuje, że nawierzchnię z trawy syntetycznej nalezy ułożyc na prefabrykowanej macie gr 10 mm z granulatu gumowego przepuszczalnej dla wody o gęstości 650g/m3 . Natomiast na Przekroju konstrukcyjnym_2 mata taka nie wystepuje. Prosimy o sprecyzowanie tych rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

W dniu 26.03.2012 r. Zamawiający zmodyfikował SIWZ i podał obowiązujące parametry nawierzchni z trawy syntetycznej co wiąże się z anulowaniem prefabrykowanej maty przepuszczalnej dla wody.

PYTANIE

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich dokumentów dotyczących trawy sztucznej i nawierzchni poliuretanowej wymienionych w pkt. 7.3 oraz 8.3 projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego, czy wystarczającym będzie przedłożenie ich przed wykonaniem prac. W przypadku, gdyby jednak trzeba było załączyć ww. dokumenty, prosimy o dopuszczenie mniejszych rozmiarów próbek nawierzchni poliuretanowej (np. 7x10 cm), na podstawie których można również zweryfikować oferowaną nawierzchnię.

ODPOWIEDŹ

Dokumenty wymagane przy złożeniu oferty:

Trawa syntetyczna:

- badanie za zgodność z normą PN-EN 15330 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

- próbka z metryką producenta o minimalnych wymiarach 15 cm x15 cm


Nawierzchnia poliuretanowa:

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni

- karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- próbka z metryką producenta o minimalnych wymiarach 15 cm x15 cm

PYTANIE

Rozumiemy także, że w przypadku konieczności załączenia do oferty dokumentów, o których mowa w pytaniu 2, wystarczającym będzie przedłożenie karty technicznej oferowanej trawy syntetycznej, wystawionej przez jej producenta i podpisanej przez niego w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił minimum jeden dokument potwierdzający wykonanie budowy, odpowiadający rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z okresu ostatnich 5 lat. Natomiast wg Projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich 3 lat minimum 3 obiektów w powyższej technologii w ilości nie mniejszej niż projektowana. Prosimy o sprecyzowanie, jakim doświadczeniem powinien wykazać się Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga dokumentów zgodnych z SIWZ.

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający "wyraża zgodę na dołączenie do oferty" czy wymaga dołączenia do oferty dokumentów nawierzchni syntetycznych:

- certyfikatu lub deklaracji zgodności z normą PE-EN 15330

- aprobaty technicznej lub rekomendacji technicznej ITB potwierdzającej parametry oferowanej nawierzchni

- karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga dołącznia do oferty dokumentów:

- certyfikatu lub deklaracji z normą PN-EN 15330 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

PYTANIE

Zamawiający w dokumentacji przetargowej (zagospodarowanie) wskazuje piłkochwyty wys. 4m, w opisie mowa jest tylko o 4 m ogrodzeniu siatki, a brak informacji o piłkochwytach, natomiast pozycja nr 22 wskazuje ogrodzenie 4m z siatki w ilości 100m, a pozycja nr 23 połkochwyty z siatki 6m w łącznej ilości 60m. W związku z powyższymi rozbieznościami prosimy o potwierdzenie ilości ogrodzenia i piłkochwytów podanych w przedmiarze oraz o wskazanie na planie zagospodarowania linii ogrodzenia i piłkochwytów.

ODPOWIEDŹ

Do wyceny przyjąć wartość zgodnie z przedmiarem robót, to jest:

- ogrodzenie wys. 4 m z siatki, długość  100m

- piłkochwyty z siatki 6m, długość 60m.

Piłkochwyty należy zamontować za linią bramkową 2x30m, za liniami bocznymi boiska zamontować siatkę wysokości 4m (2x50m) 

OGŁOSZENIE

UWAGA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

w związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.04.2012r.. Termin składania ofert 13.04.2012r. godz. 09:45, otwarcie ofert 13.04.2012r. godz. 10:00 Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków

 

Modyfikacja SIWZ

Grębków dnia 04.04.2012 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.

Zamawiający nie wymaga złożenia na etapie składania ofert próbek nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej, próbki materiałów nawierzchni będą wymagane przed podpisaniem umowy.

Zamawiający wymaga dołącznia do oferty dokumentów:

- certyfikatu lub deklaracji z normą PN-EN 15330 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

DOKONANO ZMIANY  SIWZ W FORMULARZU OFERTOWYM - "Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy".

GRĘBKÓW DNIA 10.04.2012r.

MODYFIKACJA SIWZ DOTYCZĄCA  PRZEDMIARU ROBÓT

ADRESAT (WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI)

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE

W związku z uaktualnieniem SIWZ i zmianami w przedmiarze robót, proszę o dokładne podanie ile boisk do gier będzie miało boisko wielofunkcyjne, gdyż pozycje wyszczególnione w przedmiarze nie precyzują tego dokładnie. Na dowód tego informujemy, że w pozycjach 14-18 przedmiaru Zamawiający żąda zamontowania tulei osprzętu do boisk: 1 szt. - piłka nożna, 2 szt - siatkówka, 1 szt - piłka ręczna, 1 szt - tenis ziemny, 2 szt - piłka koszykowa. Natomiast w pozycjach 19-22 przedmiaru Zamawiający określa dostawę i zamontowania osprzętu na  boiska: 1 szt - piłka ręczna, 1 szt - siatkówka, 1 szt - tenis ziemny, 1 szt - piłka koszykowa.

Jak widać z powyższego brakuje w przedmiarze dostawy i montażu bramek piłki nożnej oraz nie wiadomo ile boisk do koszykówki ma posiadać boisko wielofunkcyjne.

Dodatkowo w pozycji 13 przedmiaru ilość betonu potrzebnego betonu do wykonania wszystkich tulei do podanego osprzętu jest zdecydowanie nie wystarczająca. Zgodnie z zaleceniami producentów osprzętu sportowego powinna wynosić minimum 5 m3.

Prosimy o dokonanie zmian w przedmiarze robót, gdyż jest on załącznikiem do oferty i na jego podstawie zostanie obliczona kwota potrzebna do wykonania zadania.

ODPOWIEDŹ

 Boisko wielofunkcyjne  będzie składało się z:

Boisko do piłki nożnej - 1 szt.            
Boisko do piłki ręcznej - 1 szt.            
Boisko do koszykówki - 1 szt.            
Boiska do siatkówki   - 2 szt.        
Boiska do tenisa ziemnego - 1 szt.
Odpowiadając na pytanie odnośnie przedmiaru Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ odnośnie przedmiaru robót 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. 
Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
 

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grębków

przedmiar boisko str. 1 aktualizacja 10.04.2012

SIWZ na budowę boiska wielofunkcyjnego aktualizacja

przedmiar boisko str. 2 aktualizacja 10.04.2012

boisko wielofunkcyjne

bramka do piłki nożnej

kosz do koszykówki

ogrodzenie 1

ogrodzenie 2

boisko do siatkówki

przekrój konstrukcyjny 1

przekrój konstrukcyjny 2

zagospodarowanie

ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-21 15:24:54 | Data modyfikacji: 2012-06-11 09:23:55.
ogłoszenie o wyniku przetargu


 Grębków dnia 21.07. 2008r.

PG- 341/ 3 / 2008


O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU POSTĘPOWANIA
w sprawie przetargu nieograniczonego


Ogłoszonego  przez    Wójta  Gminy  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.


W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:  Remoncie ogrodzenia i nawierzchni dziedzińca Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebuczy.


 Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej  Gminy Grębków, na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.


Na przetarg wpłynęło 2 / dwie  / oferty,  które zostały rozpatrzone przez Komisję  Przetargową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Grębków


Otwarcie ofert nastąpiło dnia 18.07.2008r. o godz. 10:00 w biurze Urzędu Gminy w Grębkowie   ul. Wspólna 5 pok. Nr 15.


Oferty przedstawiały się następująco:
 Oferta nr 1 – Zakład Usługowo – Produkcyjny Marek Ojdana ul. Kościuszki 104,
 07 – 100 Węgrów – oferowana cena brutto –  150 097,73 zł
 Oferta nr 2 – Firma Budowlano- Handlowa Józef Powierża ul. Wyszkowska 8, 07 – 130 Łochów – oferowana cena brutto – 154 356,80 zł

 

Wybrana  oferta:  
 Zakład Usługowo – Produkcyjny Marek Ojdana ul. Kościuszki 104, 07 – 100 Węgrów

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-07-22 14:22:06 | Data modyfikacji: 2008-12-18 09:40:49.
 SIWZ na zabudowę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Żarnówka

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-15 14:12:48 | Data modyfikacji: 2010-02-24 11:03:56.
 Opis Techniczny

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-19 15:49:29 | Data modyfikacji: 2010-03-08 13:02:35.
 SIWZ

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-03 09:59:42 | Data modyfikacji: 2010-03-22 10:47:26.
 ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:11:54 | Data modyfikacji: 2010-07-15 09:40:42.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kopciach

SIWZ plac zabaw Kopcie

wzór umowy Kopcie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-07-21 09:40:34 | Data modyfikacji: 2011-08-09 08:33:08.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębkowie w ramach Programu Radosna Szkoła

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-08-09 08:33:54 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:04:37.
ogłoszenie o przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 66.13.00.00-0

Przedmiotu zamówienia: udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.110.000,00 zł.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ)

Miejsce świadczenia usług: Gmina Grębków
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena kredytu (oprocentowanie kredytu w tym marża) – 90 %
- prowizja – 10 %

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Skarbnik Gminy -  Pani Stanisława
Nasiłowska  tel. (025) 793 00 40 wew. 13
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 09.07.2008
do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi dn. 09.07.2008r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
pok. nr 15.

Specyfikacja  dostępna na stronie www.bip.grebkow.pl  lub w siedzibie
Zamawiającego.
                             
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-26 08:42:37 | Data modyfikacji: 2008-07-11 11:02:52.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-02-19 15:50:00 | Data modyfikacji: 2010-03-08 13:03:33.

rys 11

rys 2

rys 1

warunki przyłączenia inst elektr.

ogólna charakterystyka obiektu - przedmiar

inst went-mech rysunek

instalacja went-mech opis

rys 5

rys 4

rys 3

inst c.o.

rys 2

rys 10

rys 9

rys 8

rys 7

rys 6

rys 5

rys 4

rys 3

rys 3

rys 2

rys 1

rys 8k

rys 7k

rys 6k

rys 5k

rys 4k

rys 3k

rys 2k

rys 1k

rys 9k

rys 17

opis instalacji elektrycznej

opis

instalacje sanitarne

rys nr 5

rys nr 4

rys nr 3

rys nr 2

rys nr 1

przedmiar instalacje elektryczne

konstrukcja

 Specyfikacja Techniczna

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-03 10:00:19 | Data modyfikacji: 2010-03-22 10:47:43.
 Ogłoszenie o wyniku postepowania na: Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grębkowie

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-03-22 10:52:33 | Data modyfikacji: 2010-07-15 09:41:00.
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-16 10:44:36 | Data modyfikacji: 2010-08-02 10:01:11.

Grębków, dnia 12.10.2010r.


dotyczy przetargu na: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Słuchocin


Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.


Odpowiedzi na zapytania oferentów


Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:


pytanie


W SIWZ w pkt 19 jest zapis "cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa" natomiast we wzorze umowy § 2 pkt 2 widnieje zapis "Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji..." W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku wzrostu od 01.01.2011r. stawki podatku VAT? Jeśli tak to prosimy o dopisanie takiego punktu w projekcie umowy.


Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia, w tym przypadku dokona modyfikacji SIWZ odnośnie pkt 19 i pozostawi w brzmieniu: "Formularz oferty zawiera cenę w układzie: cena brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom".


Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczona nowa SIWZ uwzględniająća powyższe modyfikacje.


Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.


Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ

przedmiar robót

rys. 17

rys. 18

rys. 19

rys. 20

rys. 21

rys. 22

rys. 23

rys. 24

rys. 25

rys. 26

specyfikacja techniczna

informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zestawienie przyłączy

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Słuchocin

rys. 16

rys. 15

rys. 14

opis techniczny

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

rys. 10

rys. 11

rys. 12

rys. 13

SIWZ na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Słuchocin

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:36:49 | Data modyfikacji: 2010-11-02 15:07:19.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębkowie

SIWZ plac zabaw Grębków

wzór umowy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-07-21 09:34:11 | Data modyfikacji: 2011-08-09 08:32:49.
ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Polków Sagały - Wierzbno"

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-07-26 11:53:53 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:04:49.
ogłoszenie

                                Grębków  dnia  24.07.2008r.


PG- 341/4 /2008

O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:   Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Grodzisk

Ogłoszenie  ukazało się w  Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie  internetowej Gminy  Grębków, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęły  2 / dwie / oferty,  które zostały  rozpatrzone  przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  22.07.2008r  o  godz. 10.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

Oferty przedstawiały się następująco:
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST ul. Gdańska 69A, 07 – 100 Węgrów; cena ofertowa brutto – 121 724,44 zł
Oferta nr 2 - „FEDRO” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08 – 445 Osieck; cena ofertowa brutto – 126 427,49 zł.

Wybrana  oferta:  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST ul. Gdańska 69A, 07 – 100 Węgrów

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-07-25 13:16:05 | Data modyfikacji: 2008-12-18 09:41:20.
 SIWZ na udzielenie kredytu bankowego

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-16 10:46:15 | Data modyfikacji: 2010-08-02 10:00:26.

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do pól Polków Sagały - Wierzbno

SIWZ przebudowa drogi dojazdowej do pól Polków Sagały - Wierzbno

tabela robót ziemnych

SST

kosztorys ofertowy

przekrój normalny

projekt budowlany

przedmiar robót

profil podłużny

przekroje poprzeczne

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-07-08 09:19:30 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:05:02.
Ogłoszenie o wyniku przetargu

                                Grębków  dnia  01.04. 2008r.


PG- 341/ 1/ 2008

 


O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Wójta  Gminy  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:  Remoncie budynku Ośrodka
Zdrowia w Grębkowie
Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Gminy  Grębków,  Biuletynie Zamówień Publicznych,
na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęło  4 /  cztery   / oferty,  które zostały  rozpatrzone  przez
 Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  28.03.2008r  o  godz. 10.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

Oferty przedstawiały się następująco:
 Oferta nr 1 – Usługi Budowlane Marek Siuchta Ruchna 58 07 – 100 Węgrów
         – oferowana cena  brutto 470 939,47 zł.
 Oferta nr 2 – BORMA Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Rafał Bodziak,
        ul. Szkolna 5 m 2  26 – 650 Przytyk – oferowana cena brutto 435 124,49zł
 Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych SAWBUD Steć Waldemar
        ul. Lipowa 52, 08 – 300 Sokołów Podlaski – oferowana cena brutto 474 148,19zł
 Oferta nr 4 – Zakład Usługowo – Produkcyjny Marek Ojdana ul. Kościuszki 104,
        07 – 100 Węgrów – oferowana cena brutto – 474 022,73zł

 


Wybrana  oferta:  
BORMA Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Rafał Bodziak, ul. Szkolna 5 m 2 
26 – 650 Przytyk

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:07:44 | Data modyfikacji: 2008-05-05 10:14:14.
informacje dodatkowe do przetargu na kredyt

plan str. 2

Odpowiedzi na zapytania oferentów; Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami

prognoza długu

sprawozdanie III str. 5

sprawozdanie III str. 4

sprawozdanie III str. 3

sprawozdanie III str. 2

sprawozdanie III str. 1

sprawozdanie III

sprawozdanie II str. 8

Sprawozdanie II str. 7

sprawozdanie II str. 6

sprawozdanie II str. 5

sprawozdanie II str. 4

sprawozdanie II str. 3

sprawozdanie 2007/1

sprawozdanie 2007/2

plan str. 1

sprawozdanie 2010 II kwartał/4

sprawozdanie 2010 II kwartał/3

sprawozdanie 2010 II kwartał/2

sprawozdanie 2010 II kwartał/1

sprawozdanie 2010 II kwartał

Odpowiedzi na zapytania oferentów; Zgodnie z wymogami art. 38 ust.2 ustawy Pzp przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami

opinia RIO z wykonania budżetu za 2007 rok str.2

opinia RIO z wykonania budżetu za 2007 rok str.1

sprawozdanie 2007/7

sprawozdanie 2007/6

sprawozdanie 2007/5

sprawozdanie 2007/4

sprawozdanie 2007/3

sprawozdanie II str. 2

sprawozdanie II str. 1

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 - uchwała RIO str. 2

sprawozdanie z wykonania budżetu 2009 - uchwała RIO str.1

sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 - uchwała RIO str.2

sprawozdanie z wykonania budżetu 2008 - uchwała RIO str. 1

opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok str.3

opinia RIO o projekcjie uchwały budżetowej na 2010 rok str. 2

opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2010r.

zaświadczenie o wydaniu numeru REGON

decyzja o nadaniu numeru NIP

informacja o wnioskodawcy str. 4

informacja o wnioskodawcy str. 3

informacja o wnioskodawcy str. 2

załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecia gminy na 2010 rok

uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy

sprawozdanie I str. 8

sprawozdanie I str. 7

sprawozdanie I str. 6

sprawozdanie I str. 5

sprawozdanie I str 4

sprawozdanie I str 3

sprawozdanie I str 2

sprawozdanie I str1

zaświadczenie o wyborze wójta gminy

uchwała o wyborze skarbnika gminy

załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy str. 2

załącznk nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy str.1

załącznk nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

informacja o wnioskodawcy str. 1

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-19 13:08:31 | Data modyfikacji: 2010-08-02 10:01:38.

ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-07-01 11:45:06 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:05:14.
ogłoszenie

 

PG- 341/5 /2008

O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:   Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Nowa Sucha - Słuchocin

Ogłoszenie  ukazało się w  Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie  internetowej Gminy  Grębków, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęły  2 / dwie / oferty,  które zostały  rozpatrzone  przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  22.07.2008r  o  godz. 10:30  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

Oferty przedstawiały się następująco:
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST ul. Gdańska 69A, 07 – 100 Węgrów; cena ofertowa brutto – 303 221,23 zł
Oferta nr 2 - „FEDRO” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08 – 445 Osieck; cena ofertowa brutto – 342 561,60 zł.

Wybrana  oferta:  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST ul. Gdańska 69A,
07 – 100 Węgrów

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-07-25 13:22:01 | Data modyfikacji: 2008-12-18 09:41:37.
 ogłoszenie o wyniku postepowania na udzielenie kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-08-04 09:10:00 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:05:29.
 specyfikacja na kredyt

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-26 08:52:00 | Data modyfikacji: 2008-07-11 11:03:15.
 ogłoszenie o wyniku postępowania na nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Trzebuczy

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-08-09 13:19:25 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:05:42.

                                Grębków  dnia  08.11.2007r.


PG- 341/10/ 1/ 2007

 

O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Wójta  Gminy  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:  Termomodernizacji
polegającej na wymianie pozostałej stolarki okiennej i ociepleniu ścian wraz z robotami
 towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Kopciach

Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków, 
Biuletynie Zamówień Publicznych , oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze
urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęło  3 /trzy  / oferty,  które zostały  rozpatrzone  przez  Komisję
 Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  06.11.2007r  o  godz. 10.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

Oferty przedstawiały się następująco:
Ř Oferta nr 1 – Zakład Usług Produkcji i Handlu inż. Jan Stanisław Górliński
ul. Moniuszki 85, 06 – 200 Maków Mazowiecki;  cena  oferty – 212 135,98 zł brutto
Ř Oferta nr 2 – Zakład Robót Budowlanych I Instalacji Sanitarnych 08 – 300 Sokołów Podlaski,
ul. Wolności 38; cena oferty – 137 438,45 zł brutto
Ř Oferta nr 3 – Firma Budowlano – Handlowa Józef Powierża 07 – 130 Łochów
ul. Wyszkowska 8; cena oferty – 109 885,86 zł brutto

 


Wybrana  oferta:  

Firma Budowlano – Handlowa Józef Powierża 07 – 130 Łochów ul. Wyszkowska 8;
cena oferty – 109 885,86 zł brutto

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-11-09 12:35:57 | Data modyfikacji: 2008-03-07 10:17:23.
 ogłoszenie o wyniku postępowania: zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-08-20 15:57:51 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:07:10.
ogłoszenie o przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
REMONT OGRODZENIA I NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEBUCZY

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
pow. węgrowski  tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49
ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont ogrodzenia
i nawierzchni dziedzińca Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebuczy

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.45.30.00-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wadium wynosi 3 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel.(025)79300 40;
 barbara.blaszkiewicz@grebkow.pl
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 18.07.2008
do godz. 915.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 18.07.2008r. o godz. 1000 w siedzibie
 zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony
internetowej www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.
 Istnieje również możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty,
po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki
 o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe
– spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 13:24:33 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:19:07.
 Ogłoszenie o wyniku postępowania na budowę wodociągu w miejscowości Słuchocin

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-02 15:15:37 | Data modyfikacji: 2012-02-28 14:07:21.
ogłoszenie o przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
NOWA SUCHA - SŁUCHOCIN

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
pow. węgrowski  tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49
ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Nowa Sucha - Słuchocin

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.23.31.40-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wadium wynosi 10 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel.(025)79300 40;
 barbara.blaszkiewicz@grebkow.pl
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 22.07.2008
do godz. 1015.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 22.07.2008r. o godz. 1030 w siedzibie
zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również
możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu
pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 13:41:27 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:20:53.
Ogłoszenie o wyniku

                               Grębków  dnia  25.10.2007r.


PG- 341/9/1/2007


O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na  
UDZIELENIU DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków,
wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęły  3 /trzy / oferty,  które zostały  rozpatrzone 
przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  24.10.2006r  o  godz. 10.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

  Oferty  przedstawiały się następująco:
Oferta nr 1- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie ul. Gdańska 10, 
07 – 100 Węgrów – Prowizja za uruchomienie kredytu 0,10% - 550,00zł; 
marża 0,18%; łącznie cena kredytu  - 47 151,05zł
Oferta nr 2 – Bank Ochrony Środowiska S.A. III Oddział w Warszawie Al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa – Prowizja za uruchomienie kredytu 0,0% - 0,00zł; marża 0,20% ;
łącznie cena kredytu –45 753,75zł
Oferta nr 3 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalny
Oddział Korporacyjny  w Warszawie Centrum Korporacyjne w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 2,
 08-110 Siedlce – Prowizja za uruchomienie kredytu 0,1% - 550,00 zł; marża 0,3%;
łącznie cena kredytu – 49 416,86zł


Wybrana  oferta:   Bank Ochrony Środowiska S.A. III Oddział w Warszawie Al. Jana Pawła II 12,
 00-124 Warszawa

 


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-10-29 15:02:10 | Data modyfikacji: 2007-11-29 13:40:20.

specyfikacja

kosztorys

opis techniczny

profil podłużny

projekt zabudowy i zagospodarowania terenu

przedmiar robót

przekroje poprzeczne

przekrój normalny

szczegółowa specyfikacja techniczna

zjazdy indywidualne

zjazdy na drogi polne

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 14:00:34 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:20:35.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 13:37:32 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:18:21.
ogłoszenie o przetargu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISK

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
pow. węgrowski  tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49
ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Grodzisk

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.23.31.40-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wadium wynosi 4 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel.(025)79300 40;
 barbara.blaszkiewicz@grebkow.pl
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 22.07.2008
do godz. 945.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 22.07.2008r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
 www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również
możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego
wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w art. 22 ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe
– spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 14:09:24 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:20:19.
ogłoszenie o przetargu

Grębków, dnia 16.10.2007

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Termomodernizację polegającą na wymianie pozostałej  stolarki okiennej,
oraz ociepleniu ścian wraz z robotami towarzyszącymi 
w Szkole Podstawowej w Kopciach

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski
tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizację polegającą 
na wymianie pozostałej  stolarki okiennej, oraz ociepleniu ścian wraz
z robotami towarzyszącymi  w Szkole Podstawowej w Kopciach
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.00.00.00-7; 45.21.42.10-5; 45.42.10.00-4;
45.42.11.25-6; 45.26.00.00-7; 45.41.00.00-4; 45.44.00.00-3; 45.43.10.00-7;
45.32.10.00-3; 45.31.00.00-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel. (025) 793 00 40
w godz. 8:00 – 16:00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 06.11.2007
do godz. 9:45.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 06.11.2007r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również możliwość
 przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-10-17 13:24:09 | Data modyfikacji: 2007-11-09 12:32:33.

SIWZ

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 14:11:57 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:20:03.

przedmiar str.1

przedmiar str.2

mapa

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 13:37:47 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:18:49.

opis techniczny

profil i przekroje poprzeczne

SST Grodzisk

tabela wyrównania masą bitumiczną

tabela wyrównania tłuczniem

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-07-03 13:17:34 | Data modyfikacji: 2008-07-22 14:19:47.
przetarg na kredyt


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
pow. węgrowski tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 66.13.00.00-0

Przedmiotu zamówienia: udzielenie kredytu bankowego w wysokości 550.000,00 zł.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejsce świadczenia usług: Gmina Grębków
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena kredytu (oprocentowanie kredytu w tym marża) – 80 %
- prowizja – 20 %

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Skarbnik Gminy -  Pani Stanisława Nasiłowska
tel. (025) 793 00 40 wew. 13
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 24.10.2007
do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi dn. 24.10.2007r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
pok. nr 15.

Specyfikacja  dostępna na stronie www.bip.grebkow.pl  lub w siedzibie Zamawiającego.
                             
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-10-09 14:37:49 | Data modyfikacji: 2007-10-29 15:00:52.
ogłoszenie o wyniku

                                                                        Grębków  dnia  04.10. 2007r.


PG- 341/8/ 1/ 2007

 


                                         O G Ł O S Z E N I E
                                    WYNIKU   POSTĘPOWANIA
                           w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Wójta  Gminy  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:  Przebudowie
budynku świetlicy wiejskiej w Polkowie Sagałach
Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków, 
Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń
w biurze urzędu gminy
 w dniach 05.09.2007 – 26.09.2007r.

Na przetarg wpłynęło  2 / dwie  / oferty,  które zostały  rozpatrzone 
przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  26.09.2007r  o  godz. 10.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

Cena najtańszej oferty wynosiła  271 516,36 zł/ netto/
Cena najdroższej oferty wynosiła 496 400,00 zł/ netto /

 


Wybrana  oferta:  
Usługi Budowlane Marek Siuchta  Ruchna 58, 07 – 100 Węgrów, która złożyła ofertę 
w wysokości 271 516,36 zł netto plus VAT.

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                         / - /

                                                                                    Adam Karczewski

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-10-04 13:31:07 | Data modyfikacji: 2007-10-17 13:13:23.
Ogłoszenie

PG 341 /7/1/2007                                                              Grębków, 04.10.2007 r.
 

 

                                   Ogłoszenie o unieważnieniu

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizacji polegającej
na wymianie pozostałej stolarki okiennej, oraz ociepleniu ścian wraz z robotami
towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Kopciach,  prowadzonego w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. )
Zamawiający: Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków  pow. węgrowski           
 woj. mazowieckie. Działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. ) 
informuje o wyniku postępowania.
Postępowanie zostało UNIEWAŻNIONE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
                                        UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  -Prawo
zamówień publicznych, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

 
 
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                        / - / 
                                                                                  Adam Karczewski

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-10-04 13:26:50 | Data modyfikacji: 2007-10-09 14:35:05.
ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Termomodernizację polegającą na wymianie pozostałej  stolarki okiennej,
oraz ociepleniu ścian wraz z robotami towarzyszącymi 
w Szkole Podstawowej w Kopciach

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski
tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na: Termomodernizację polegającą 
na wymianie pozostałej  stolarki okiennej, oraz ociepleniu ścian wraz z robotami towarzyszącymi 
w Szkole Podstawowej w Kopciach
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.00.00.00-7; 45.21.42.10-5; 45.42.10.00-4;
45.42.11.25-6; 45.26.00.00-7; 45.41.00.00-4; 45.44.00.00-3; 45.43.10.00-7;
45.32.10.00-3; 45.31.00.00-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel. (025) 793 00 40
w godz. 8:00 – 16:00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 26.09.2007
do godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 26.09.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
 www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również możliwość
przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-09-05 13:45:57 | Data modyfikacji: 2007-10-04 13:21:40.
Ogłoszenie o wynku przetargu

                                                                                           Grębków  dnia  20.07.2007r.


PG- 341/2/2007

 


O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:
Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków, 
Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęło  2 / dwie  / oferty,  które zostały  rozpatrzone
  przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  17.07.2007r  o  godz. 11.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

  Oferty  przedstawiały się następująco:

v Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych
       „INSTAL” 08 – 300 Sokołów Podlaski, ul. Ustronna 7; cena  –  404 771,37 zł

v Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych – Kazimierz Dybowski
      ul. Goździków 25, 04 – 231 Warszawa; cena  –358 874,00 zł

 


Wybrana  oferta:  
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Kazimierz Dybowski,
 ul. Goździków 25, 04 – 231 Warszawa  cena oferty  – 358  874,00 zł 

 

 

 

Powyższą  informację  otrzymują wszyscy , którzy   złożyli  oferty.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-07-20 12:29:33 | Data modyfikacji: 2007-08-07 12:36:10.
 Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-06-26 13:48:57 | Data modyfikacji: 2007-07-20 12:25:29.
Przetarg

 

PG 341 /1/4/2007                                                                                 Grębków, 02.05.2007 r.

 


                              Ogłoszenie o unieważnieniu

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowa Sucha, Stara Sucha,
 prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. )
Zamawiający: Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków  pow. węgrowski woj. mazowieckie.
Działając zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. )
 informuje o wyniku postępowania.
Postępowanie zostało UNIEWAŻNIONE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

                                                     UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego podczas otwierania ofert nastąpiła
pomyłka przy odczytywaniu ceny jednej z ofert. W wyniku czego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7
wystąpiła wada  postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W  związku z tym Zamawiający nie może zawrzeć ważnej umowy w wyniku postępowania obarczonego taka wadą,  a powinien zakończyć postępowanie w sposób przewidziany ustawą tj. unieważnić postępowanie,
gdy obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia ( nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert).

Wobec powyższego zaistniała przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
tj. postępowanie  obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, mogą Państwo wnieść
 protest w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                   /-/
                                                                                                           Adam Karczewski

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-02-09 09:44:54 | Data modyfikacji: 2007-06-26 13:46:59.
Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski
tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49
ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Aleksandrówka
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.23.31.40-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel.(025)793 00 40
w godz. 8:00 – 16:00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 20.08.2007
do godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 20.08.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony
internetowej www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego. 
Istnieje również możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty,
po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki
o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki
 dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-07-26 12:21:53 | Data modyfikacji: 2007-08-24 15:04:12.
ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej
w Polkowie Sagałach

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
pow. węgrowski  tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę  budynku
świetlicy wiejskiej w Polkowie Sagałach

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.00.00.00-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel.(025)79300 40
w godz. 8:00 – 16:00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 26.09.2007
do godz. 9:45.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 26.09.2007r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również możliwość
przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-09-06 11:00:40 | Data modyfikacji: 2007-10-04 13:23:15.
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. Mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na   PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OGRÓDEK

Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków,  Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęła  1 /jedna/ oferta,  która została  rozpatrzona  przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  oferty  nastąpiło dnia  09.11.2006r  o  godz. 12.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

Cena  oferty  wynosiła  99 464,73 zł / netto/.


Wybrana  oferta:   Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych ul. Zaściankowa 1, 05 – 240 Tłuszcz,   która  złożyła  ofertę  w   wysokości: 99 464,73 zł  netto plus  VAT.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-11-15 14:35:18 | Data modyfikacji: 2007-02-09 09:34:35.
Przetarg nr 1


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 66.13.00.00-0
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Miejsce świadczenia usług: Gmina Grębków
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych                                                                                 Termin realizacji zamówienia: 2007 - 2009
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena kredytu (oprocentowanie kredytu w tym marża handlowa) – 60 %
- prowizja – 40 %

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel. (025) 793 00 40 w godz. 800 – 1500
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 09.11.2006 do godz. 945.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 09.11.2006r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-10-26 13:28:22 | Data modyfikacji: 2006-11-15 14:29:43.
ogłoszenie o wyniku

                              Grębków  dnia  18.09. 2007r.


PG- 341/9/ 2006

 


O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Wójta  Gminy  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.


W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na:
 Dostawie 4 000 ton żwiru drogowego
Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków,
 Biuletynie Zamówień Publicznych , oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń
w biurze urzędu gminy.


Na przetarg wpłynęła  1 /jedna/ oferta,  która została  rozpatrzona
 przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków


Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  17.09.2007r  o  godz. 11.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

 

 

 


Wybrana  oferta:  
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku,  05 – 307 Dobre,
Cena oferty wynosiła 22,00zł / netto/ za dostawę 1 tony żwiru drogowego

 


Wójt Gminy Grębków
         
Adam Karczewski

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-09-19 09:03:42 | Data modyfikacji: 2007-10-04 13:26:21.
Ogłoszenie o wyniku postepowania

 


w sprawie przetargu nieograniczonegoOgłoszonego przez Wójta Gminy Grębków, 07 - 110 Grębków ul. Wspólna 5, pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel. /025/ 793 00 40, fax /025/ 793 00 49.


W sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na       PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ STAWISKA - JABŁONNA


Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Gminy Grębków, w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz wywieszono na tablicy informacyjnej w biurze Urzędu Gminy.


Na przetarg wpłynęły 2 /dwie/ oferty, które zostały rozpatrzone przez Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Grębków.


Otwarcie ofert nastąpiło dnia 22.08.2006 r. o godz. 1000 w biurze Urzędu Gminy w Grębkowie ul. Wspólna 5 pok. nr 15.


Cena najtańszej oferty wynosiła 226 793,22 zł /netto/


Cena najdroższej oferty wynosiła 240 006,40 zł /netto/


Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. ul. Gdańska 69A, 07 - 100 Węgrów, która złożyła ofertę w wysokości 226 793,22 zł. netto plus VAT.


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-07-04 11:12:49 | Data modyfikacji: 2006-10-26 13:24:27.
Przetarg na dostawę samochodu dla OSP


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Dostawę średniego wozu strażackiego
ratowniczo-gaśniczego

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski
tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 na podwoziu z napędem  4x4, z funkcja ograniczania skażeń,

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 34.14.42.10-3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 80 %
- ocena techniczna – 20 %

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel. (025) 793 00 40 w godz. 800 – 1600
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 31.07.2007 do godz. 1045.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 31.07.2007r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej
www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również możliwość przesłania
SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-07-20 15:08:13 | Data modyfikacji: 2007-07-31 14:27:24.
Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej
w Polkowie Sagałach

 

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie,
 pow. węgrowski  tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę  budynku świetlicy wiejskiej
w Polkowie Sagałach

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot zamówienia : 45.00.00.00-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel.(025)79300 40
w godz. 8:00 – 16:00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 21.08.2007
do godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi dn. 21.08.2007r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony
internetowej www.bip.grebkow.pl ,  odebrać w siedzibie Zamawiającego.
  Istnieje również możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty,
po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.
                            
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa
 w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji
 istotnych warunków zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-07-27 11:28:12 | Data modyfikacji: 2007-08-24 15:05:17.
Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  polegającego  na   UDZIELENIU DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków,  Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęły  3 /trzy / oferty,  które zostały  rozpatrzone  przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  09.11.2006r  o  godz. 10.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

  Oferty  przedstawiały się następująco:
v Oferta nr 1- Bank Ochrony Środowiska S.A. III Oddział w Warszawie Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa – Prowizja za uruchomienie kredytu 0,25% - 1000 zł ; marża 0,30% ; łącznie cena kredytu –    29 874,45 zł
v Oferta nr 2 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny  w Warszawie Centrum Korporacyjne w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 2, 08-110 Siedlce – Prowizja za uruchomienie kredytu 0,1% - 400 zł; marża 0,3%; łącznie cena kredytu – 28 524,08zł
v Oferta nr 3 – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział w Grębkowie ul. Warszawska 8, 07 – 110 Grębków – Prowizja za uruchomienie kredytu 0,7% - 2800zł; marża 0,10%; łącznie cena kredytu  -          30 402,97 zł


Wybrana  oferta:   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Centrum Korporacyjne w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 2, 08 – 110 Siedlce.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-11-15 14:41:04 | Data modyfikacji: 2007-02-09 09:33:33.
Przetarg nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ogródek”

o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Gmina Grębków ul. Wspólna 5, 07 –110 Grębków woj. mazowieckie, pow. węgrowski tel. (025) 793 00 40, fax. (025) 793 00 49

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ogródek”
Wspólny słownik zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia : 45.23.32.52-0
Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Ogródek
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Termin realizacji /wymagany/ 30.11.2006r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- Cena /koszt/ 100%
Termin związania ofertą 30 dni


Uprawniony do kontaktów z oferentami : Barbara Błaszkiewicz tel. (025) 793 00 40 w godz. 800– 1500
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7 do dnia 09.11.2006 do godz. 1145
Otwarcie ofert nastąpi dn. 09.11.2006r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.  Istnieje również możliwość przesłania SIWZ z pośrednictwem poczty, po uprzednim otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe – spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-10-26 13:31:38 | Data modyfikacji: 2006-11-15 14:32:56.
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 w sprawie przetargu nieograniczonego

ogłoszonego przez Wójta Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07 - 110 Grębków pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel. /025/ 793 00 40, fax /025/ 793 00 49


W sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na: Wykonaniu chodników i wjazdów w miejscowościach Grębków i Ogródek


 Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej UG Grębków, Portalu Internetowym  UZP oraz na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy


Na przetarg wpłyneła 1 /jedna / oferta, którą rozpatrzyła   Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Grębków


Otwarcie oferty nastąpiło dnia 24.08.2006 r. o godz. 1000 w biurze Urzędu Gminy w Grębkowie                ul. Wspólna 5 pok. nr 15 


Cena wybranej oferty wynosiła 82 911 zł netto plus VAT  złożona przez  Zakład Remontowo - Budowlano - Drogowy BUDREM ul. Stadionowa 6, 08 - 300 Sokołów Podlaski 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-07-05 15:13:59 | Data modyfikacji: 2006-10-26 13:25:40.
Ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie
przetargu nieograniczonego

Ogłoszonego przez Gminę Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków pow. węgrowski woj. mazowieckie, tel. (025) 793 00 40, fax (025) 793 00 49


W sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na Modernizacji drogi dojazdowej do pól Polków Sagały - Ziomaki


Ogłoszenie ukazało sie na stronie internetowej Urzędu Gminy Grębków, Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych, oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.


Na przetarg wpłynęły 2 /dwie/ oferty, które zostały rozpatrzone przez Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Grębków


Otwarcie ofert nastąpiło dnia 07.08.2006 r. o godz. 1000 w biurze Urzędu Gminy w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 -110 Grębków pok. nr 15


Cena najtańszej oferty wynosiła  77.911,48 zł /netto/


Cena najdroższej oferty wynosiła 101.476,01 zł /netto/


Wybrano ofertę firmy Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku 05 - 307 Dobre, która złożyła ofertę w wysokości 77.911,48 zł netto plus VAT.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2006-08-10 11:41:38 | Data modyfikacji: 2006-10-26 13:27:18.
Wyjaśnienia
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-07-10 13:24:04 | Data modyfikacji: 2007-07-20 12:19:17.
Ogłoszenie o wyniku przetargu

                           Grębków  dnia  01.08.2007r.


PG- 341/3/2007


O G Ł O S Z E N I E
WYNIKU   POSTĘPOWANIA
w  sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłoszonego  przez    Gminę  Grębków,  07-110 Grębków ul. Wspólna 5
pow. węgrowski, woj. mazowieckie, tel./025/ 793-00-40, fax /025/ 793-00-49.

W sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego   na: dostawę średniego samochodu
 ratowniczo – gaśniczego  z napędem 4x4
Ogłoszenie  ukazało się na stronie  internetowej   Urzędu  Gminy  Grębków, 
Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze urzędu gminy.

Na przetarg wpłynęło  2 / dwie  / oferty,  które zostały  rozpatrzone 
przez  Komisję  Przetargową  powołaną  zarządzeniem  Wójta  Gminy  Grębków

Otwarcie  ofert  nastąpiło dnia  31.07.2007r  o  godz. 11.oo  w biurze  Urzędu
Gminy  w  Grębkowie  ul. Wspólna 5  pok. Nr 15.

  Oferty  przedstawiały się następująco:

v Oferta nr 1 –  Moto Truck Leszek Chmiel  25 – 116 Kielce ul. Ks. P. Ściegiennego 270 
- cena samochodu 549 980,00 zł ;
            parametry techniczne:
- pojemność zbiornika wody 2 540 dm3 
- stosunek mocy silnika samochodu do masy całkowitej – 13,42 kW/tonę


v Oferta nr 2 –  Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo  Handlowe
  25 – 116 Kielce ul. Ściegiennego 268A
- cena samochodu 562 017,50 zł;
            parametry techniczne:
- pojemność zbiornika wody 2,5 m3
- stosunek mocy silnika samochodu do masy całkowitej – 15,14 kW/tonę

 


Wybrana  oferta: 

Moto Truck Leszek Chmiel  25 – 116 Kielce ul. Ks. P. Ściegiennego 270 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-08-02 11:12:35 | Data modyfikacji: 2007-08-07 12:34:17.

ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę oleju opałowego

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-10-24 15:40:32 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:12:29.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Grębków w sezonie grzewczym 2013/2014 wpłynęło zapytanie

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm. )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie: Na jaki konkretnie dzień, każdy z oferentów powinien podać swoją cenę ofertową?

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, na jaki konkretnie dzień należy podać cenę ofertową w przedmiotowym postępowaniu. W SIWZ Zamawiający nie określił na jaki dzień ( dzień składania ofert czy wcześniejszy) należy podać swoją cenę ofertową. Dopuszczenie dowolności w podawaniu cen przez poszczególnych oferentów uniemożliwi Zamawiającemu prawidłowe porównanie złożonych ofert, ponieważ różni oferenci odniosą się najprawdopodobniej do dowolnych podstaw w obliczeniu ceny.

 

Odpowiedź: Cenę w ofercie należy podać na dzień 17.10.2013r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji w załączniku  nr 2 do SIWZ

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Grębków w sezonie grzewczym 2013/2014

SIWZ na dostawę oleju - modyfikacja z dnia 16.10.2013r

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-10-11 15:32:57 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:12:08.

ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie długoterminowego kredytu

ogłoszenie o przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-09-11 15:30:37 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:11:37.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Nauka, rozwój, indywidualizacja"

 

wpłynęły zapytania o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

 

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

 

Pytanie: Zamawiający podając nazwę, określił oczekiwanie Tablica z literkami, natomiast w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia opisuje inny produkt, zawarty w drewnianej skrzyneczce. Bardzo prosimy o konkretne doprecyzowanie zapotrzebowania.

 

Odpowiedź: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej pozycji 73. Tablica z literkami Zamawiający omyłkowo opisał przedmiot. W związku z tym prawidłowy opis brzmi:

Tablica z literkami: Podwójna tablica wykonana z masywnego tworzywa sztucznego z zestawem magnetycznych literek i cyferek – minimum 70 szt. Wysokość nie mniejsza niż 110 cm. Z jednej strony do pisania kredą, z drugiej markerem – ta strona jest również tablicą magnetyczną do przyczepiania magnetycznych liter. Między tablicami znajduje się miejsce do przechowywania akcesoriów.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ . w pkt. 73 "TABLICA Z LITERKAMI"

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

 

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ - modyfikacja z dnia 10.09.2013r.

załącznik nr 7 - kalkulacja zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-09-06 15:21:23 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:11:15.

ogłoszenie o wyniku postępowania na Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pobratymy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-08-12 10:30:22 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:10:44.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pobratymy

SIWZ

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-07-19 15:30:24 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:10:23.

ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie Dostawa żwiru wraz z transportem na terenie gminy Grębków w 2013r.

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:57:42 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:09:38.
Ogłoszenie o przetargu

Zamawiający informuje, iż w  postępowaniu o zamówienie publiczne na:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grębków   wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm. )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

pytanie nr 1

Wykonawca wnosi owykreślenie z pkt. III 1. sformułowania: „w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. póz. 319), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm. z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2013 r. póz. 5605)." lub scedowanie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku na Zamawiającego;

odpowiedź

W tym zakresie Zamawiający nie będzie wprowadzał żadnych zmian.

pytanie 2

Wykonawca wnosi o   wprowadzenie do przedmiotu umowy zapisu mówiącego o proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy w przypadku przekroczenia szacunkowych ilości odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu, a także w przypadku zmiany proporcji ilości odpadów segregowanych do pozostałych odpadów;

odpowiedź

W tym zakresie Zamawiający nie będzie wprowadzał żadnych zmian.

pytanie 3

 

     Wykonawca wnosi o  wykreślenie ze wzoru umowy § 4, pkt. 4 sformułowania: „4) zagospodarowania zebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. póz. 645).";

odpowiedź

W tym zakresie Zamawiający nie będzie wprowadzał żadnych zmian.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ogłoszenie o przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

SIWZ

uchwała

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-05-20 15:44:03 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:08:58.

ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-10-18 15:09:45 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:08:28.

ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego

SIWZ na dostawę oleju

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-09-26 12:45:30 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:08:01.

 

Zamawiający informuje, iż w  postępowaniu o zamówienie publiczne na: Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wpłynęły zapytania o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm. )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE 1

Czy wykonawca musi załączyć do oferty harmonogram rzeczowo- finansowy ?

ODPOWIEDŹ

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymagany jest od wykonawcy wyłonionego z przetargu 14 dni po podpisaniu umowy.

PYTANIE 2

Czy Inwestor przewiduje finansowanie zadania fakturami częściowymi, gdyż z umowy nie można dokładnie wywnioskować sposobu zapłaty wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Tak, Inwestor przewiduje finansowanie zadania fakturami częściowymi.

PYTANIE 3

Proszę o podanie środków, jakie Inwestor zamierza przeznaczyć na realizację zadania zgodnie z art. 96 ust. 1 i art. 8 ust. 1.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 8 ust. 1 postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest jawne, zgodnie z art. 86 ust. 3 bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Modyfikacja SIWZ dotycząca wzoru umowy

Grębków dnia 27.09.2012 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.

 

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 25.09.2012r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm. )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE 1

 

W pozycji 23 d.2 ilość elementów do montażu wynosi 68 szt. natomiast w dostawie wykazano 64 szt. Jaką ilość płyt przyjąć ?


ODPOWIEDŹ
w poz. 23 d.2 należy przyjąć do montażu 64 szt płyt

PYTANIE 2

w poz. 40 d.3 tynki cienkowarstwowe... nieprawidłowo podany jest obmiar (m2 0,140). Ilość przeniesiona jest z poz. 39 d.3

ODPOWIEDŹ
w poz. 40 dz.3 należy przyjąć 210,20 m2 powierzchni ścian kominów

PYTANIE 3

w wykazie stolarki oraz na rysunkach występują drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe, natomiast w poz. 83 d.7 przedmiaru wykazano drzwi aluminiowe. Jakie drzwi przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ

Do wyceny należy przyjąć drzwi aluminiowe jak w przedmiarze w poz. 83 dz.7

PYTANIE 4

w pozycji 90 d.8 występują  tylko drabiny do wyłazu strychowego, natomiast na rysunkach występuje również wyłaz na dach. Czy należy wycenić również wyłaz?

ODPOWIEDŹ

Nie wyceniać wyłazu na dach.

PYTANIE 5
Dokonano wizji lokalnej miejsca wykonania robót i stwierdzono ubytki w ścianach i stropach oraz duże zasolenie wykonanych już ścian. Czy należy ująć naprawę ubytków i odsolenie powierzchni oraz jakie ilości?

ODPOWIEDŹ

Nie wyceniać napraw i odsalania ścian.

PYTANIE 6

Czy zostały ujęte w przedmiarze wszystkie nie dokończone ściany murowane na parterze z I etapu?

ODPOWIEDŹ

W przedmiarze zostały ujęte nie dokończone ściany murowane na parterze z I-go etapu

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 26.09.2012r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm. )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE 1

 

Proszę o sprecyzowanie przedmiarów w pozycji 8,9,10,11 - występują różnice względem wyliczeń obmiarów?

Prawidłowe wartości przedmiarów pozwolą na rzetelną wycenę powyższych prac.

 

ODPOWIEDŹ

 

w poz. 8, 9, 10, 11 należy przyjąć 297,215 m2 jak wynika z wyliczeń przedmiarów

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

ogłoszenie o przetargu na kontynuację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grębkowie

SIWZ - modyfikacja dot. wzoru umowy 27.09.2012r.

przedmiar robót branża budowlana

rys 1

rys 2

rys. 3

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 9

rys. 10

rys. 1 konstrukcja

rys. 2 konstrukcja

rys. 3 konstrukcja

rys. 4 konstrukcja

rys. 5 konstrukcja

rys. 6 konstrukcja

rys. 7 konstrukcja

rys. 8 konstrukcja

rys. 9 konstrukcja

Specyfikacja Techniczna

przedmiar robót branża elektryczna

opis techniczny

rys. 1 elektr.

rys. 2 elektr.

rys. 3 elektr.

rys. 4 elektr.

rys. 5 elektr.

przedmiar robót branża sanitarna

rys. 1 sanit.

rys. 2 sanit.

rys. 3 sanit.

rys. 4 sanit.

rys. 5 sanit.

rys. wentylacja mechaniczna

opis

opis wm

ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-09-17 13:43:59 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:07:35.
1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żwiru na potrzeby bieżącego remontu dróg na terenie Gminy Grębków

SIWZ na dostawę żwiru

ogłoszenie o wyniku postepowania na dostawę żwiru

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-05-23 13:03:13 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:07:08.

Ogłoszenie o przetargu na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grębków

SIWZ do przetargu na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-19 15:32:38 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:06:44.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszew

opis techniczny

opis techniczny roboty elektryczne

opis techniczny roboty sanitarne

przedmiar robót ogólnobudowlane

przedmiar - roboty elektryczne

przedmiar - roboty sanitarne

rysunki - świetlica Proszew

rysunki - roboty sanitarne

ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-28 13:50:49 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:04:29.

Zobacz:
 2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2012-02-28 13:50:49
Data modyfikacji: 2014-08-28 09:04:29
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz