bip.grebkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grebkow.pl
Podatki i opłaty strona główna 
Stawki podaku w 2016 r.

Stawki podatku rolnego

Podatek od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Ewa Trojanowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 11:00:32.
Podatek od środków transportu w 2016 r.

Podatek od środków transportu w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Trojanowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 10:55:42 | Data modyfikacji: 2016-07-15 10:58:17.
Taryfy na wodę w 2016 r.

Taryfy na wodę obowiązujące w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Trojanowska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 10:53:13.
taryfy za wodę obowiązujące w 2015 roku

zestawienie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:42:12 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:43:23.
stawki podatku od środków transportowych
obowiązujace w 2015 roku

wysokość stawek

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:38:26.
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w
2015 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII /207/2014

RADY GMINY GRĘBKÓW

z dnia 6 listopada 2014 r.

 


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 z późn. zm. ) Rada Gminy Grębków uchwala, co następuje:

 


§ 1

 


Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Grębków:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 


§ 2

 


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXX/160/ 2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok .

 

 

 

§ 3

 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 


§ 4

 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:37:33.
podatek rolny obowiązujący w roku 2015

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/206/2014

RADY GMINY GRĘBKÓW

z dnia 6 listopada 2014 r.

 


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381 z późn. zm.) Rada Gminy Grębków uchwala, co następuje:

 


§ 1

 


Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnegona rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014 poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

 


§ 2

 


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwałytraci moc uchwała XXX/159/2013Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.

 


§ 3

 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:31:31 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:34:03.
uchwała nr XXX/159/2014 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
2014 rok

treść uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-17 09:28:33 | Data modyfikacji: 2014-03-17 09:29:35.

 

UCHWAŁA Nr XIII/61/2011

RADY GMINY GRĘBKÓW

z dnia 22 listopada 2011 r.


 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada Gminy Grębków uchwala, co następuje: 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95,poz. 969 ) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 43,00 zł za 1 q. 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVIII/144/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XIII/63/2011

RADY GMINY GRĘBKÓW

z dnia 22 listopada 2011 r.


 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Gminy Grębków uchwala , co następuje:


§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Grębków:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:


 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 620,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 840,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1040,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 970,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.160,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.300,00 zł


 

4) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 630,00 zł


 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach lokalnych,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek

określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.260,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.900,00 zł

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/143/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XIII / 62 / 2011

RADY GMINY GRĘBKÓW

z dnia 22 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 195, poz. 613 z późn. zm. ) Rada Gminy Grębków uchwala, co następuje:

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie

gminy Grębków:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXVIII/142/2010 Rady Gminy Grębków z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tych podatkach.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:36:28 | Data modyfikacji: 2014-03-17 09:26:44.

Zobacz:
 deklaracje na podatek . 
Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:36:28
Data modyfikacji: 2014-03-17 09:26:44
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grebkow.pl