bip.grebkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grebkow.pl
Mienie gminy strona główna 
Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących
własność gminy, przeznaczonych do
wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:39:36 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:54:25.
Ogłoszenie o przetargu - I publiczny przetarg
ustny nieograniczony

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:08:42 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:53:27.
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w
2018 roku

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:21:57 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:42:10.
wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do
wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-03-27 15:52:29 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:41:26.
wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do
wydzierżawienia w formie bezprzetargowej
dotychczasowym dzierżawcom na okres 1 roku

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-03-26 12:33:36 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:40:51.
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż
nieruchomości

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-04 11:31:45 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:40:19.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-21 10:36:25 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:39:08.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu ( Szkoła)

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-06-22 11:41:33 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:34:58.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w
2017 roku

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:19:38 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:34:17.
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do dzierżawy w
trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy na okres 1 roku

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-26 09:22:55 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:33:38.
ogłoszenie o przetargu

Grębków, dnia 31.10.2014r.

RL.6840.3.2014

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Grębków

ogłasza

 


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grębków:

 


I. Położenie nieruchomości - SUCHODÓŁ

1.Oznaczenie wg ewidencji gruntów-działka nr 274/1

2.Powierzchnia działki – 1,1630 ha w tym rodzaj użytku -LzRIIIb-0,0735 ha, PsIII-0,5506ha, Bi 0,5389 ha

3.Oznaczenie wg księgi wieczystej-KW SI1W/00030992/2 4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 429,46m2.,

Uzbrojenie w media-prąd,wodociąg gminny. Grunt ogrodzony,chodniki betonowe i z kostki brukowej. Gospodarcze budynki murowane. Liczny kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty. Lokalizacja bardzo dobra, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa. Dojazd z drogi wojewódzkiej, w odległości ok.10 km droga krajowa A2.

5. W.g aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Grębków działka nr 274/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 305.000,00 zł(słownie:trzysta pięć tys.zł)

7. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 30.500,00 zł

8. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 3050,00 zł

II. Położenie nieruchomości – STAWISKA

1. Oznaczenie wg ewidencji gruntów – działka nr 174/4

2. Powierzchnia działki – 0,1370 ha ,w tym rodzaj użytku -RIVb-0,0501 ha,RV-0,0869 ha

3. Oznaczenie według księgi wieczystej – KW Nr SI1W/00029015/0

4. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana .Położenie dobre,dojazd przeciętny. Możliwość uzbrojenia w media-prąd, wodociąg. Kształt korzystny. W sąsiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,użytki rolne niezabudowane. Dobre warunki geotechniczne. Grunt użytkowany rolniczo,bez naniesień.

5. Wg aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Grębków działka nr 174/4 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo- usługowej. 6.Cena wywoławcza nieruchomości (zawiera 23 % VAT ) wynosi 38.976,00 zł (słownie:trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) 7. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 3.898,00 zł.

8.Minimalne postąpienie wynosi - 390,00 zł

III. Położenie nieruchomości-STAWISKA

1.Oznaczenie wg ewidencji gruntów-działka nr 174/5

2.Powierzchnia działki – 0,1364 ha w tym rodzaj użytku-R IVb-0,0430,RV ha -0,0934 ha

3.Oznaczenie wg księgi wieczystej-KW SI1W/00030992/2 4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana .Położenie dobre, dojazd przeciętny. Możliwość uzbrojenia w media-prąd,wodociąg. Kształt korzystny. W sąsiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, użytki rolne niezabudowane. Dobre warunki geotechniczne. Grunt rolniczy, bez naniesień..

5.Wg aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Grębków działka nr 174/5 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6.Cena wywoławcza nieruchomości (zawiera 23% VAT )wynosi 38.806,00 zł (słownie:trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześć zł.)

7.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto j. 3.881,00 zł

8.Minimalne postapienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 388,00 zł

IV. Położenie nieruchomości-STAWISKA

1.Oznaczenie wg ewidencji gruntów- działka nr 174/6

2.Powierzchnia działki- 0,1358 ha,w tym rodzaj użytkuRIVb-0,0359 ha,RV-0,0770 ha,RVI-0,0229

3.Oznaczenie księgi wieczystej- KW Nr SI1W/00029015/0

4.Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Położenie dobre,dojazd przeciętny. Możliwość uzbrojenia w media-prąd, wodociąg. Kształt korzystny. W sąsiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,użytki rolne niezabudowane. Dobre warunki geotechniczne. Grunt niezagospodarowany.

5.W/g aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.Grębków działka nr 174/6 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6.Cena wywoławcza nieruchomości ( zawiera 23% VAT )wynosi- 38.634,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł.)

7.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 3.864,00 zł

8.Minimalne postąpienie wynosi- 387,00 zł

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 listopada 2014r. /poniedziałek / o godz. 1000. (sala konferencyjna,pok.15)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium /w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 20 listopada 2014 r. na konto Urzędu Gminy Grębków PBS Węgrów O/Grębków nr 27923600080420047520000010 z wpisem na dowodzie wpłaty obrębu i numeru działki.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia dla osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wysokość postąpienia w licytacji ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował conajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Grębków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez uzasadnienia przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grębkowie w pokoju nr 3 lub pod nr tel./25/793 00 40 wew. 22.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na łamach gazety „Tygodnik Siedlecki” na stronie internetowej Urzędu Gminy Grębków www.bip.grebkow.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy ,we wsi Suchodól,Stawiska.

Wójt Gminy

Bogdan Doliński

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-31 13:17:13 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:33:00.
ogłoszenie o przetargu

 

                                                                                                                             Grębków, dnia 07.10.2014r.

RL.6840.4.2014

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Grębków

 


działając na podstawie art. 37 ust.1, 4, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 42 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2014 r. poz.518/oraz §3 ust.1, §6 ust.1, 7, §13 i §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./

ogłasza

 


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Grębków:

I.Położenie nieruchomości – STAWISKA

 

1. Oznaczenie wg ewidencji gruntów – działka nr 174/4

2. Powierzchnia działki – 0,1370 ha ,w tym rodzaj użytku-RIVb-0,0501 ha,RV-0,0869 ha

3. Oznaczenie według księgi wieczystej – KW Nr SI1W/00029015/0

4. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana .Położenie dobre,dojazd przeciętny.Możliwość uzbrojenia w media-prąd,wodociag.Kształt korzystny.W sasiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,użytki rolne niezabudowane.Dobre warunki geotechniczne.Grunt użytkowany rolniczo,bez naniesień.

5. Wg aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gm. Grębków działkanr 174/4 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

6.Cena wywoławcza nieruchomości (zawiera 23 % VAT ) wynosi 38.976,00 zł (słownie:trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)

7. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 3.898,00 zł.

8.Minimalne postąpienie wynosi - 390,00 zł

 


II.Położenie nieruchomości-STAWISKA

1.Oznaczenie wg ewidencji gruntów-działka nr 174/5

2.Powierzchnia działki – 0,1364 ha w tym rodzaj użytku-R IVb-0,0430,RV ha -0,0934 ha

3.Oznaczenie wg księgi wieczystej-KW SI1W/00030992/2

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana .Położenie dobre, dojazd przeciętny.Możliwość uzbrojenia w media-prąd,wodociąg.Kształt korzystny.W sasiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,uzytki rolne niezabudowane.Dobre warunki geotechniczne.Grunt rolniczy,bez naniesień..

5.Wg aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.Grębków działka nr 174/5 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6.Cena wywoławcza nieruchomości (zawiera 23% VAT )wynosi 38.806,00 zł (słownie:trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześć zł.)

7.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto j. 3.881,00 zł

8.Minimalne postapienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 388,00 zł

III.Położenie nieruchomości-STAWISKA

1.Oznaczenie wg ewidencji gruntów- działka nr 174/6

2.Powierzchnia działki- 0,1358 ha,w tym rodzaj użytkuRIVb-0,0359 ha,RV-0,0770 ha,RVI-0,0229

3.Oznaczenie księgi wieczystej- KW Nr SI1W/00029015/0

4.Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.Polożenie dobre,dojazd przeciętny.Możliwość uzbrojenia w media-prąd,wodociag.Kształt korzystny.W sąsiedztwie nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,użytki rolne niezabudowane.Dobre warunki geotechniczne.Grunt niezagospodarowany.

5.Wg aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.Grębków działka nr 174/6 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6.Cena wywoławcza nieruchomosci ( zawiera 23% VAT )wynosi- 38.634,00 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł.)

7.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 3.864,00 zł

8.Minimalne postąpienie wynosi- 387,00 zł

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 29 pażdziernika 2014r. /środa / o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urz.Gminy (pok.15)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przedstawiciele osób prawnych dokument uprawniający do reprezentacji tej osoby.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium /w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny się znajdować imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 25 pażdziernika 2014 r. na konto Urzędu Gminy Grębków PBS Węgrów O/Grębków nr 27923600080420047520000010 z wpisem na dowodzie wpłaty obrębu i numeru działki.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia dla osoby, która wygrała przetarg. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wysokość postąpienia w licytacji ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie wskazane przez uczestnika przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę .

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Grębków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez uzasadnienia przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grębkowie w pokoju nr 3 lub pod nr tel./25/793 00 40 wew. 22.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na łamach gazety „Gazeta Wyborcza” na stronie internetowej Urzędu Gminy Grębków www.bip.grebkow.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy ,we wsi Stawiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:54:36 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:32:20.
ogłoszenie

                                                                                                                         Grębków, dnia 30.09.2014r.

RL.6840.3.2014

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Grębków

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Grębków:

I.Położenie nieruchomości: CHOJECZNO-CESARZE

1.Oznaczenie w.g ewidencji gruntów-działka nr 194

2.Powierzchnia działki- 0,1206 ha

3.KW-SI1W/00028578/7

4.Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej. Uzbrojenie gruntu w media-prąd ,wodociąg. Na działce kilkudziesięcioletnie drzewa lisciaste, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodinna i zagrodowa. Na gruncie postawiony budynek przystanku komunikacji publicznej i stacja telekomunikacyjna.

Wg aktualnego studium uwarunkowań I kierunkow zagospodarowania przestrzennego gm.Grębków działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 15.750,00 zł

Wadium wynosi- 1.575,00 zł . Minimalne postapienie wynosi-200,00 zł

II Położenie nieruchomości - SUCHODÓŁ

1. Oznaczenie wg ewidencji gruntów-działka nr 274/1

2. Powierzchnia działki – 1,1630 ha

3. Oznaczenie wg księgi wieczystej - KW SI1W/00030992/2 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 429,46m2.,

Uzbrojenie w media-prąd,wodociąg gminny. Grunt ogrodzony,chodniki betonowe i z kostki brukowej. Gospodarcze budynki murowane.Liczny kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty. Lokalizacja bardzo dobra, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa. Dojazd z drogi wojewódzkiej, w odległości ok.10 km droga krajowa A2.

Wg aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Grębków działka nr 274/1 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 305.000,00 zł/słownie:trzysta pięć tysięcy/
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 30.500,00 zł
Minimalne postapienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 3050,00 zł

 
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 października 2014r. o godz. 10:00.

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy /pokój nr 15/

 


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 19 października 2014 r. na konto Urzędu Gminy Grębków PBS Węgrów O/Grębków nr 27923600080420047520000010 z wpisem na dowodzie wpłaty obrębu i numeru działki.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 1 miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grębkowie w pokoju nr 3 lub pod nr tel./25/793 00 40 wew. 22.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Grębków www.bip.grebkow.pl

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:50:35 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:31:34.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Stawiska

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-09-12 09:23:43 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:30:52.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-09-02 10:11:14 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:30:16.
wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w
2014 roku

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:38:07 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:29:30.
wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w
2014r.

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-07-18 09:45:52 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:28:50.
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr
72 w miejscowości Kolonia Sinołęka

ogłoszenie str. 1

ogłoszenie str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 09:16:57 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:28:09.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Agronomówki
położonym w Grębkowie

ogłoszenie str. 1

ogłoszenie str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-07-08 09:14:09 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:27:28.

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-06-13 08:53:33 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:26:38.
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grębków str.1

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grębków str.2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-06-03 13:41:21 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:19:04.
ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grębków str.1

ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grębków str.2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:23:31 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:18:04.
wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w
2013r.

wykaz

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-05-24 15:22:43 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:17:03.
Ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka nr 280/12 stanowiącej własność gminy Grębków

ogłoszenie o II przetargu ustnym Str. 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Grębków str.1

ogłoszenie str.2

ogłoszenie str. 3

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:23:24 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:16:14.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonych do sprzedaży w
2012r.

WYKAZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-09-06 09:08:28 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:09:33.
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości w miejscowości Polków Sagały

Przetarg - Polków Sagły str. 1

przetarg Polków Sagały str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:08:58 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:08:54.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Grębków przeznaczonej do wydzierżawienia
w 2012 roku

Wykaz nieruchomości w 2012 r

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:50:00 | Data modyfikacji: 2020-10-19 11:59:09.

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu na sprzedaż .  - Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży .   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem .  Pozostałe informacje .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2012-02-08 11:50:00
Data modyfikacji: 2020-10-19 11:59:09
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grebkow.pl