bip.grebkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grebkow.pl
Archiwum Zamówień Publicznych strona główna 
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:42:36 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:53:42.
ogłoszenie o zamówienie publiczne na usługi:
Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli z następujących miejscowości
zamieszkałych na terenie Gminy Grębków

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ AKTUALIZACJA

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:21:52 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:53:22.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Grębkowie

Ogłoszenie o zamówieniu " Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

Przedmiar robót termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

SWIZ

rys.1

rys.2

rys.3

ogłoszenie o wyniku przetargu na Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-06-01 13:42:08 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:52:50.
przetarg - droga Oszczerze

W przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Oszczerze Zamawiający wyjaśnia iż zapis w SIWZ dotyczący opisu na kopercie winien brzmieć " OFERTA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOŚCI OSZCZERZE NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.04.2016R. GODZ. 13:00".

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ W/W ZAPIS PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI OFERTOWEJ.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na:" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oszczerze" wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

- pyt. 1 Czy Zamawiający będzie wymagał sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej?

- Odp. Zamawiający nie będzie wymagał inwentaryzacji powykonawczej.

- pyt.2  Jakiej wielkości znaki należy ustawić?

- Odp. Znaki wielkości ŚREDNIEJ czyli trójkąty o boku 90x90x90 cm i koła o śrdednicy 80 cm.

- Folię jakiej generacji należy zastosować na znakach?

- Odp. Folia odblaskowa  drugiej generacji

 

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ W/W ZAPIS PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI OFERTOWEJ.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

przedmiar

projekt 1

projekt 2

projekt 3

projekt 4

projekt 5

projekt 6

projekt 7

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:43:06 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:52:25.

Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi gminnej w Oszczerzach

Grębków: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oszczerze"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, woj. mazowieckie, tel. 025 7930040, .
Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oszczerze"
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie robót ziemnych przy użyciu koparek, wykonanie części przelotowych przepustów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni; roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.26-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 6 000 PLN.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże ,że -w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości nie niższej niż 250 000 zł (brutto) każde z podaniem daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami drogowymi i przynależność do właściwej Izby zgodnie z załącznikiem Nr 4 .W przypadku nie dysponowania osobami określonymi w pkt. 5 lit. l, należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia zgodnie z treścią Załącznika - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy) lub promesę kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grebkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu - Oszczerze

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:19:06 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:50:21.

Zobacz:
 2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:19:06
Data modyfikacji: 2018-07-18 12:50:21
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grebkow.pl