GMINA GRĘBKÓW
NAZWA GMINY Gmina Grębków
RODZAJ gmina
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. węgrowski
KOD 07-110
MIEJSCOWOŚĆ Grębków, ul. Wspólna 5
KONTAKT

tel.  (25) 793 00 40; 25 793 00 49; 25 793 00 77  fax: 25 793 00 67                                    e-mail: gmina@grebkow.pl

Wójt Gminy

Bogdan Doliński 
tel.  (025) 793-00-40;

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Kowalski
tel.  (025) 793-00-40,
e-mail: gmina@grebkow.pl

Sekretarz Gminy

Ewa Trojanowska 
tel. (025) 793-00-40;  e-mail: sekretarz@grebkow.pl

Skarbnik Gminy

Monika Roguska
tel.  (025) 793-00-40;  
e-mail: skarbnik@grebkow.pl

 

http://dziennikustaw.gov.pl ; http://monitorpolski.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Grębków
ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, tel. (25) 793 00 40; 793 00 49; 793 00 77
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl


Do zakresu działania Gminy Grębków należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.
Gmina Grębków gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz Statutu Gminy Grębków.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych Gminie Grębków oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Grębków przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy w Grębkowie, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Grębków. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

 

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-08-20 14:59:47.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-08-20 14:59:47
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz