Zamówienia Publiczne

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
usługę kredytu w kwocie 631 696,00 zł.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 631.696,00 zł
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Zamawiający przekazuje treść pytań łącznie z odpowiedzią.

Pytanie:
1. czy w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:
2. Czy spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)?

Odpowiedź: NIE

Pytanie:
3. Czy aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań.


Odpowiedź: NIE


Pytanie:
4. Czy zawieszono organy jst lub ustanowiono zarząd komisaryczny wskutek
nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności
w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst?


Odpowiedź: NIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

formularz oferty

załącznik 1 a i 1 b i 2 do formularza oferty

załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu

Opinia RIO do kredytu

Opinia RIO do Uchwały budżetowej na 2018 rok

WPF

Opinia RIO do WPF

Rb-27S za 2017 r.

Rb-28S za 2017 r.

Rb-NDS za 2017 r.

Rb-PDP za 2017 r.

Rb-Z za 2017 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Rb- Z za I kwartał 2018 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-05-18 15:03:14 | Data modyfikacji: 2018-05-23 15:49:48.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej Kopcie - Mokobody

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar Robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:52:41.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar Robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:17:37.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polków - Sagały".

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
Zamawiający przekazuje treść pytania łącznie z odpowiedzią.

 

Pytanie:
Czy zgodnie z prawem zamówień publicznych art. 30 pkt. 4, oraz art. 89 ust. 8 pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii przebudowy drogi. Projektowana  niweleta drogi powiązana jest z poziomem przylegających do pasa drogowego posesji. Na odcinku początkowym ciąg drogowy posiada w  istniejąca nawierzchnię z brukowca, która nie podlega rozbiórce. Dodatkowo niweleta drogi nie pozwala na zachowanie stałej grubości nawierzchni warstwy betonowej.
Priorytetem przyjętej przez Zamawiającego technologii budowy nawierzchni  jest ujednolicenie warstwy ścieralnej, tak aby nie posiadała ona wymaganych technologią przerw dylatacyjnych. Z uwagi na przelicznik cena/jakość przy panującym poziomie natężenia ruchu przyjęta przez Zamawiającego technologia budowy nawierzchni jezdni jest optymalna.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar Robót

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-06 15:30:01 | Data modyfikacji: 2017-11-14 11:04:21.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-10-02 15:00:37.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w m. Słuchocin

SIWZ

PRZEDMIAR

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-29 15:45:15.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-12 16:00:47 | Data modyfikacji: 2017-09-29 14:45:54.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:15:42.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

Informacja z otwarcia ofert

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:14:09.
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Kopcie
Mokobody

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar Robót

opis techniczny

przekrój

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-01 15:38:01.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:42:36.
ogłoszenie o zamówienie publiczne na usługi:
Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli z następujących miejscowości
zamieszkałych na terenie Gminy Grębków

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ AKTUALIZACJA

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:21:52.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Grębkowie

Ogłoszenie o zamówieniu " Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

Przedmiar robót termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

SWIZ

rys.1

rys.2

rys.3

ogłoszenie o wyniku przetargu na Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-06-01 13:42:08.
przetarg - droga Oszczerze

W przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Oszczerze Zamawiający wyjaśnia iż zapis w SIWZ dotyczący opisu na kopercie winien brzmieć " OFERTA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOŚCI OSZCZERZE NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.04.2016R. GODZ. 13:00".

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ W/W ZAPIS PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI OFERTOWEJ.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na:" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oszczerze" wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

- pyt. 1 Czy Zamawiający będzie wymagał sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej?

- Odp. Zamawiający nie będzie wymagał inwentaryzacji powykonawczej.

- pyt.2  Jakiej wielkości znaki należy ustawić?

- Odp. Znaki wielkości ŚREDNIEJ czyli trójkąty o boku 90x90x90 cm i koła o śrdednicy 80 cm.

- Folię jakiej generacji należy zastosować na znakach?

- Odp. Folia odblaskowa  drugiej generacji

 

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ W/W ZAPIS PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI OFERTOWEJ.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

przedmiar

projekt 1

projekt 2

projekt 3

projekt 4

projekt 5

projekt 6

projekt 7

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:43:06 | Data modyfikacji: 2016-06-01 13:26:38.

Ogłoszenie o przetargu na budowę drogi gminnej w Oszczerzach

Grębków: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oszczerze"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, woj. mazowieckie, tel. 025 7930040, .
Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oszczerze"
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie robót ziemnych przy użyciu koparek, wykonanie części przelotowych przepustów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni; roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.26-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 6 000 PLN.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże ,że -w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości nie niższej niż 250 000 zł (brutto) każde z podaniem daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane pozwalające na kierowanie robotami drogowymi i przynależność do właściwej Izby zgodnie z załącznikiem Nr 4 .W przypadku nie dysponowania osobami określonymi w pkt. 5 lit. l, należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia zgodnie z treścią Załącznika - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy) lub promesę kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. okres gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grebkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu - Oszczerze

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:19:06 | Data modyfikacji: 2016-04-18 13:12:57.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro na przebudowę
wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału na
kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku
Ośrodka Zdrowia w Grębkowie

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału
na kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

PYT. W pkt. 82 obmiaru została wstawiona tablica rozdzielcza jakiej ilości bezpieczników wymaga Zamawiający.

ODP. Wyłącznik różnicowo - prądowy i trzy zabezpieczenia, kocioł (sterownik kotła), gniazda, światło

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

informacja o wyborze

przedmiar

ZAPYTANIE OFERTOWE poprawione

rys.1

rys.2

rys.3

specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-20 14:36:11 | Data modyfikacji: 2015-10-27 14:58:25.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro

Grębków dnia 08.10.2015r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Grębków- reprezentowany przez Wójta Gminy, unieważnia zapytanie ofertowe na Przebudowę wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału na kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie, gdyż postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w z związku z art. 146 ust. 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej Pzp lub ustawą.
W dniu 29.09.2015 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Przebudowę wbudowanej kotłowni węglowej i składu opału na kotłownię olejową i magazyn oleju w budynku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie. W trakcie postępowania Zamawiający stwierdził błąd w dokumentacji dołączonej do SIWZ. Wśród dokumentów załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdowały się: opis techniczny wraz z rysunkami dla przedmiotowej inwestycji oraz przedmiar robót, stanowiące podstawę do sporządzenia przez Wykonawców kosztorysów ofertowych. Na skutek błędów w opisie dotyczących zamontowania kotła który od dnia 26.09.2015r. nie powinien być dopuszczony do obrotu, Zamawiający z uwagi na fakt że jest zbyt krótki czas na zmiany w opisie i nie ma możliwości dokonania modyfikacji SIWZ w ten sposób by gwarantowała ona równy dostęp i konkurencyjność ofert. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż opis dołączony do SIWZ spowodował by po stronie Wykonawców błędne przeświadczenie o zakresie robót objętych przedmiotowym postępowaniem jak też uniemożliwił im prawidłową kalkulację ceny, a w efekcie sporządzenie kosztorysu ofertowego opartego o rzeczywisty zakres robót. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania.
Niewyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcia działania innego niż unieważnienie postępowania.

Oferty złożone zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

treść zapytania ofertowego

szkic usytuowania kotłowni

rzut i przekrój

rozwinięcie instalacji

specyfikacja techniczna

przedmiar - kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-29 08:33:31 | Data modyfikacji: 2015-10-08 10:50:56.
ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż
wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Grębkowie

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grębkowie wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

Ad IV) Pytanie formalne - termin realizacji zamówienia.

Podany termin 12 dni na wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie jest niewykonalny dla sprzętu profesjonalnego. Produkcja trwa 3-4 tygodnie, następnie trzeba to dostarczyć i zamontować. Realnym terminem na wykonanie tego typu zamówienia jest okres 5-6 tygodni. Czy w związku z tym termin realizacji może zostać zmieniony?

Odpowiedź:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- dostarczenie i zamontowanie sprzętu AGD - do dnia 31 lipca 2015r.
- dostarczenie i zamontowanie pozostałego wyposażenia do 14 sierpnia 2015r.


Pytania dotyczące sprzętu:

Ad 1) Blat z płyty MDF.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie (zwrot brudnych naczyń - możliwość rozlania resztek zupy itp.) sugerujemy zastosowanie blatu lub stołu ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Blat z płyty MDF może być zastąpiony blatem bądź stołem ze stali nierdzewnej.

Ad 2, 3, 5) W ciągu technologicznym zmywanie nie są potrzebna jakiekolwiek szafki. Sugerujemy połączenie poz. 2 i 3 w jeden stół załadowczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym (w którym będzie zagłębienie prowadzące kosze do zmywarki, z zaczepem do zmywarki). Podobnie sugerujemy w poz. 5 zastosować stół wyładowczy ze zmywarki (z zaczepem do zmywarki). Takie rozwiązanie pozwoli na przesuwanie załadowanego kosza w całym ciągu zmywalniczym


Odpowiedź : Jeśli chodzi o szafki to można z nich zrezygnować i zrobić stoły. Pomysł ze stołami z zagłębieniem jest dobry pod warunkiem że nie będziemy zmieniali zlewu który już jest zainstalowany (bo takie było założenie inwestora) i nie będzie dużo droższy niż zamontowanie zwykłych stołów.

Ad 6) Wózek z szafką z drzwiami przesuwnymi. Zastosowanie drzwi przesuwnych w elemencie jezdnym może powodować samoistne otwieranie się drzwi podczas poruszania się wózka. Proponujemy zastosować drzwi skrzydłowe.

Odpowiedź : W wózku mogą być drzwi skrzydłowe, ważne tylko aby się same nie otwierały.

Ad 7) Szafka podumywalkowa z płyty MDF. Proponujemy nie stosować tego typu płyt, gdyż przy kontakcie z wodą po pewnym czasie mogą zacząć puchnąć. Umywalki w pomieszczeniach zaplecza kuchennego funkcjonują bez potrzeby stosowania przy nich szafek.

Odpowiedź : Jeśli chodzi o szafkę to jest konieczna ( ma być to szafka na podręczne środki czystości tj. mydło, ręczniki papierowe itp.)

To samo dotyczy stosowania szafek (i blatów) z płyty MDF w innych pomieszczeniach. Bezpieczniej jest zastosować meble ze stali nierdzewnej z mniejszą ilością szafek, w uboższym wykonaniu. Zapewni to trwały sprzęt, który nie będzie wymagał wymiany, jak będzie to miało miejsce w
przypadku stosowania płyty MDF. Dla obniżenia kosztów mebli nierdzewnych, można
zastosować połączenie kliku krótkich pozycji w jedną dłuższą.

Odpowiedź: Owszem blaty ze stali nierdzewnej są trwalszym rozwiązaniem z tym że nie są najtańsze, jeżeli jest możliwość wykonania kilku szafek czy stołów połączonych w jeden ciąg co znacznie obniży ich koszt to jest to dopuszczalne, pod warunkiem nie zmieniania mebli bo każdy jeden mebel jest konsultowany z sanepidem i jest ich tyle ile wymaga sanepid ( nie można np. zamiast 3 szafek zrobić jednej i stołu, bo każda szafka jest przeznaczona na inne wyposażenie).

Ad 74) Okap przyścienny. Rozumiemy, że wymiar 880x650x880 podano pomyłkowo i należy dobrać okap nad patelnię i kuchnię.

Odpowiedź: Nie został podany pomyłkowo, okap ma być nad całym ciągiem przyściennym.

Nie ma natomiast żadnego okapu nad piecem konwekcyjno-parowym i taboretami. Czy tak ma pozostać?

Odpowiedź: Okap nad piecem i taboretami istnieje (jeżeli coś jest na rysunku a nie jest opisane w zestawieniu to znaczy że jest już zainstalowane).

Ad 75) Piec konwekcyjno-parowy. Przy podanej wydajności (ok 200 osób żywionych) odpowiednią wielkością pieca będzie co najmniej 10x1/1GN. Czy w takiej sytuacji należy przyjąć piec 10-cio półkowy?

- Zamawiający dopuszcza piec 10x1/1GN, jeżeli proponowany piec będzie w stosunkowo niskiej cenie podobnej do ceny pieca opisanego w zestawieniu.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

 

Modyfikacja SIWZ

Grębków dnia 07.07.2015 r.

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Pozycja 71 w załączniku do SIWZ

- stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi (szafka z drzwiami dwuskrzydłowymi)  - szt 2

Pozycja 74 w załączniku do SIWZ

- okap przyścienny - wymiar w mm 2900x1200

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grębkowie wpłynęły zapytania.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

czy pozycja nr 2 może być wykonana jako stół ze zlewem dwukomorowym z drzwiami suwanymi o wymiarach 1000x600x850 mm?

Odpowiedź: w zestawieniu jest ujęta sama szafka(stół przyścienny) bo zlew tam jest zainstalowany i mamy go nie zmieniać, więc jej wymiar jest określony przez ten istniejący zlew dwukomorowy. Lepiej żeby drzwi były skrzydłowe a nie suwane , tak żeby można było otworzyć szafkę na całą szerokość.

  - czy wózek poz.6 z drzwiami suwanymi może posiadać wymiary
1000x600x850 mm
 
- Odpowiedź: tak może
 
- proszę o podanie wymiarów poz.18
 
-Odpowiedź:  1000x600x1800, może być z płyty mdf, może być ze stali nierdzewnej ważne żeby miała trzy półki, była zamykana no i przystępna cenowo.
 
- proszę o podanie wysokości poz. 35 i 36,
 
- Odpowiedź: 700x400x720
 
- poz. 68 o jaki rant chodzi?
 
- Odpowiedź: nastąpiła pomyłka, nie ma rantu.
 
- czy pozycja nr 71 musi posiadać 2 drzwi? przy szerokości mebla 600 mm
ciężko będzie podzielić drzwi na 2 szt.
 
-Odpowiedź:  lepiej żeby drzwi były podwójne ponieważ jest tam przejście i otwarte drzwiczki 60 cm będą utrudniały komunikację.
 
- w pozycji 75 opisujecie Państwo GN 1/1 czy chodzi o stal nierdzewna
czy aluminium?
 
- Odpowiedź: jesli chodzi o blachy to chcielibyśmy aluminiowe: 5x2cm, 5x4cm, 2x10cm  i emaliowane: 3x2cm, 3x4cm, 2x10cm.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

ogłoszenie o wyniku

treść ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ s.1

załącznik nr 1 do SIWZ s.2

załącznik nr 1 do SIWZ s.3

załącznik nr 1 do SIWZ s. 4

zestawienie wyposażenia - rysunek

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:33:35 | Data modyfikacji: 2015-07-07 15:08:35.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie
przekraczajacej wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro

ogłoszenie o wyniku

treść zapytania ofertowego

kosztorys ofertowy - przedmiar robót

rysunek

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-06-22 14:05:12.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Leśnogóra

ogłoszenie o wyniku

treść ogłoszenia

SIWZ

przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-22 11:35:47 | Data modyfikacji: 2015-05-22 11:44:32.
Ogłoszenie o wyniku

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:31:26.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

treść ogłoszenia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-17 15:17:37.
Ogłoszenie o wyniku postępowania na
Modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Ziomaki

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:12:52.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Ziomaki

Treść ogłoszenia

SIWZ

przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-09-05 14:37:51.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA KONTYNUACJĘ
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBKOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-21 15:40:34 | Data modyfikacji: 2014-03-21 15:42:15.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA KONTYNUACJĘ
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBKOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wpłynęło zapytanie.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie
W jakie formie należy załączyć do oferty kosztorysy ofertowe, w formie szczegółowej czy uproszczonej?


Odpowiedź
Do oferty ma być załączony kosztorys uproszczony, który jest dołączony do przedmiaru.

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:43:55 | Data modyfikacji: 2014-03-12 15:27:21.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA KONTYNUACJĘ
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBKOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:12:23 | Data modyfikacji: 2014-02-21 15:15:15.
ogłoszenie o zamówieniu na Kontynuację
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:
pytanie 1

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem informujemy, że udostępniona dokumentacja techniczna jest niekompletna - brak jest opisu technicznego architektury, konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej dokumentacji.
Dodatkowo w przedmiarze robót , poz. 21 i 22, wymienione są okna PVC o odporności ogniowej EI60-brak jest takiego produktu. Prosimy o informację czy mają to być okna PVC bez odporności czy też aluminiowe z odpornością ogniową.


odpowiedź
Opis techniczny architektury zostanie dołączony do dokumentacji.
W przypadku konstrukcji do wykonania zostały roboty wykończeniowe  i opis techniczny  konstrukcji budynku nie jest konieczny. 
W poz 21 i 22 należy wycenić okna jako aluminiowe o odporności ogniowej EI 60, kolor biały.

PYTANIE 2

W związku z chęcią uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na zadanie " Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" proszę o informację czy okna mają być drewniane czy PVC?
W przedmiarze ujęte są okna z tworzyw sztucznych o odporności ogniowej EI-60, nie ma takich okien, jeśli EI-60 to tylko stałe z witryny aluminiowe. Proszę o zadeklarowanie się czy wycenić aluminium EI-60 czy PVC bez klasy odporności.

odpowiedź

Należy wycenić okna jako aluminiowe o odporności ogniowej EI 60, kolor biały.

Pytanie 3

W projekcie stolarki okiennej i drzwiowej SP Grębków RYS, 9 jest opis niezgodny w ilościach i rodzajem stolarki z kosztorysem ofertowym. Proszę o określenie, czym sugerować się przy wycenie stolarki : według rys. 9 czy tak jak w opisie w kosztorysie i przedmiarze?

Odpowiedź

Stolarkę wycenić tak jak w opisie w kosztorysie i przedmiarze.

Pytanie 4

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym n Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy do oferty ma być załączony kosztorys uproszczony czy szczegółowy. Specyfikacja mówi o kosztorysie szczegółowym, do przedmiaru załączony jest zaś kosztorys uproszczony. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

Do oferty ma być załączony kosztorys uproszczony, który jest dołączony do przedmiaru.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SP GRĘBKÓW RYS. 1K

SP GRĘBKÓW RYS. 2K

SP GRĘBKÓW RYS. 3K

SP GRĘBKÓW RYS. 4K

SP GRĘBKÓW RYS. 5K

SP GRĘBKÓW RYS. 6K

SP GRĘBKÓW RYS. 7K

SP GRĘBKÓW RYS. 8K

SP GRĘBKÓW RYS. 9K

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 1

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 2

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 3

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 4

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 5

SP GREBKOW

SP GREBKOW

SP GREBKOW

SP GRĘBKÓW

SP GRĘBKÓW

SP GRĘBKÓW SANITARNE

SP GRĘBKÓW WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS

SP GRĘBKÓW WENTYLACJA MECHANICZNA RYSUNKI

SP GRĘBKÓW C.O.

SP GRĘBKÓW C.O.

SP GRĘBKÓW C.O.

SP GRĘBKÓW RYS.1

SP GRĘBKÓW RYS.2

SP GRĘBKÓW RYS.3

SP GRĘBKÓW RYS.4

SP GRĘBKÓW RYS.5

SP GRĘBKÓW RYS.6

SP GRĘBKÓW RYS.7

SP GRĘBKÓW RYS.8

SP GRĘBKÓW RYS.9

SP GRĘBKÓW RYS.10

projekt zagospodarowania terenu - mapa

projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 1/2

projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 2/2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:47:08 | Data modyfikacji: 2014-02-12 15:35:18.

Zobacz:
 Plan postępowań o udzielenie zamówień .  Archiwum Zamówień Publicznych . 
Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:47:08
Data modyfikacji: 2014-02-12 15:35:18
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz