Dane

GMINA GRĘBKÓW
NAZWA GMINY Gmina Grębków
RODZAJ gmina
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. węgrowski
KOD 07-110
MIEJSCOWOŚĆ Grębków, ul. Wspólna 5
KONTAKT

tel.  (25) 793 00 40; 25 793 00 49; 25 793 00 77  fax: 25 793 00 67                                    e-mail: gmina@grebkow.pl

Wójt Gminy

Bogdan Doliński 
tel./fax  (025) 793-00-40;
e-mail: wojt@grebkow.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Kowalski
tel./fax  (025) 793-00-40,
e-mail: gmina@grebkow.pl

Sekretarz Gminy

Ewa Trojanowska 
tel./fax (025) 793-00-40;  e-mail: sekretarz@grebkow.pl

Skarbnik Gminy

Monika Roguska
tel./fax  (025) 793-00-40;  
e-mail: skarbnik@grebkow.pl

 

http://dziennikustaw.gov.pl ; http://monitorpolski.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-04-26 16:01:51.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2019-04-26 16:01:51
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz